วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาษาไทย...เอกลักษณ์ครูไทย

ภาษาไทยเป็นเครื่อมือสำคัญของคนในชาติ เป็นเครื่องมือสื่อสารแสดงความคิดเห็น ให้ความหมายและคุณค่าของสรรพสิ่ง.."ต้องรักษาไว้ให้ดี...ดังพระราชดำรัสฯ" หากทุกแหล่งผลิตครูมีหลักสูตรครูภาษาไทยที่เข้มแข็งก็จะสามารถสร้างผลกระทบต่อคุณภาพการใช้ภาษาไทยของคนในชาติได้มาก..หันมาดูแลหลักสูตรครูภาษาไทย และทุกหลักสูตรผลิตครูไทย กันเถอะ... หลักสูตรสร้างคน สร้างเอกลักษณ์ชาติ...ภาษาไทยภาษาชาติ...ไทย