วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด...ข้าราชการครูไทย

คุณภาพการศึกษาไทยโดยรัฐสวนทางกับทุนงบประมาณ ทุนแห่งครูพันธุ์แท้ ภาพของเด็กและเยาวชนไทยจึงปรากฏในปัจจุบัน ทั้งที่มีการถวายสัตย์ปฏิญานตนกันทุกปี รูปธรรมของการปฏิบัติจึงแทบไม่ปรากฏในผู้เรียนโดยรวม การทุจริตคอรัปชั่นฉ้อราชบังหลวงในวงราชการไทยติดอันดับโลก หลงทางหรือไม่ น่าคิด น่าทบทวน อะไรคือตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย...คำตอบคืออะไร?...อาทิ
       ๑.ผู้เรียน: ประพฤติดี มีคุณธรรม มีความเป็นไทย อ่านเขียนไทยชัด คิดเป็น ทำงานเป็น สื่่อสารคล่อง เท่าทันสื่่อ ใส่ใจเรียนรู้ สร้างงานอาชีพ
       ๒.ครูอาจารย์: ประพฤติดี มีจริยธรรมนำวิชาชีพ พึ่งตน รู้จักพอ มีศักดิ์ศรี มีจิตวิณญานครู เป็นอยู่อย่างไทย ใส่ใจสากล
       ๓.องค์กรครู: ผลิตครูในถิ่น มีระบบดูแลหนุนเสริมกันด้วยหัวใจ ลดความเหลื่อมล้ำ มีธรรมมาภิบาล สื่อสารชัดเจนทั่วถึง  มีกองทุนสวัสดิการ ใช้งบตรงวัตถุประสงค์ตอบคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้  ใช้หลักพอเพียง