วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สะท้อนการเรียนรู้จากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

ผลสะท้อนการเรียนรู้จากงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยนักศึกษาจากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ในวันสัมมนาหลังฝึก ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปรากฏดังนี้
 "-ประทับใจการให้ความร่วมมือของนักเรียน การปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เมื่อมีปัญหาต่างๆจะได้รับคำปรึกษาจากครูพี่เลี้ยง ครูประจำหมวดคณิตศาสตร์ รวมถึงครูทุกๆท่านในโรงเรียน
  -การนิเทศวิชาชีพครู เป็นสิ่งที่ประทับใจมากเพราะอาจารย์เป็นคนตรงต่อเวลา วางแผนการทำงานได้ดี ใช้บล็อกเป็นสื่อในการติดตามงาน สิ่งสำคัญคืออาจารย์จะพยายามสอดแทรกเนื้อหาและสะท้อนความคิดเห็นของตนเองผ่านบล็อกเสมอ ทำให้นักศึกษามองเห็นค่าของความเป็นครูมากยิ่งขึ้น"
(น.ส.สุนันทา  ศรีทอง หลักสูตรคณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา )
"การนิเทศวิชาชีพครูได้ดูแลช่วยเหลือ ติดตามงานของนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศติดตามครบทุกครั้งและตรงต่อเวลา มีการเชื่อมโยงสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ผ่านบล็อก อาจารย์จึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถเอามาเป็นแบบอย่างได้ในหลายๆด้านทั้งการดูแลนักเรียน การทำงาน การตรงต่อเวลา ซึ่งจะรู้สึกอบอุ่นและเห็นถึงการเอาใจใส่ของครู เป็นผลให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดียิ่งจากอาจารย์"
(น.ส.สลาลี  โรจน์สุวรรณ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา)
"การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา ได้ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งการทำวิจัยอย่างง่าย การทำแผนการสอน การทำบล็อกเชื่อมโยงภาระงาน การนิเทศของอาจารย์แต่ละครั้งทำให้เราได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่สามารถนำไปปรับแปลี่ยนงานฝึกฯให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย ทำให้ประทับใจการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างมาก"
( น.ส.รุ่งทิพย์  คงเซ่ง  หลักสูตรวิทยาศาสตร์  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา)
"ประทับใจที่ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากทางโรงเรียน ได้รับคำแนะนำว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จจากอาจารย์นิเทศวิชาชีพครู  อาจารย์นิเทศโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง  สามารถนำข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดทำโครงการต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถนำปัญหาในการจัดการเรียนรู้ไปทำวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนได้"
( น.ส.สุดารัตน์  รัตนบุรี  หลักสูตรคณิตศาสตร์  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา)
"ประทับใจการต้อนรับจากบุคลากรในโรงเรียน อาจารย์นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานในทุกด้าน สอนในสิ่งที่ไม่รู้ จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  ให้กำลังใจการทำงานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน สอนให้รู้จักวางแผนการทำงาน และการปฏิบัติตน"
( น.ส.ปิยวรรณ  ทองจีน หลักสูตรคณิตศาสตร์ )
"จากการนิเทศทำให้ได้รับข้อเสนอแนะ แนวคิด แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกได้อย่างดี โดยได้รับความรู้ แนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตัวอย่างการวางตัวให้เหมาะสมกับความเป็นครู ทำให้การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี ช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างดียิ่ง"
( น.ส.หทัยทิพย์  เดชารัตน์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ )

ครูดีที่สุดในชีวิตครู...คือครูฝึกฯ

"ครูดีที่สุดในชีวิตครู...คือครูฝึกสอนฯ" เป็นคำกล่าวจากใจของผู้บริหารสถานศึกษาท่านหนึ่งในการต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผู้เขียนรู้สึกดี..ทำให้มีความมั่นคงในวิชาชีพครูของครูมากยิ่งขึ้น...นักศึกษาทุกท่านคงได้ยินชัดเจนเช่นกัน คำกล่าวนี้เป็นการให้เกิยรติ์ผู้ร่วมวิชาชีพ เป็นการให้โอกาสนักศึกษาในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย..นักศึกษาทำได้ตามคำกล่าวนี้หรือยัง...