วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ทักษะชีวิตและทักษะการงานสำคัญต่อวิชาชีพครู

ได้ยินเสียงสะท้อนมากขึ้นว่าบัณฑิตจบออกมาทำงานไม่ได้ เป็นเพราะขาดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต หลักสูตรขาดความเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง ขาดการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอและทันสมัย ดังนั้นนักศึกษาที่จบไปจึงไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้ทันที ต้องเรียนรู้กันใหม่ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงที่ไม่เพียงเพื่อประกอบอาชีพได้ แต่ควรฝึกให้นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างวิธีคิดและวิธีทำงานที่ถูกหลักศีลธรรม ด้วยตนเองได้ ...อย่างรู้เท่าทัน...