วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ภาษาไทย...ครูไทย

ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งฟังพูดอ่านเขียนเพื่อการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญของตัวป้อนคนเรียนครู คนเป็นครู และในอีกหลายวิชาชีพ หากทุกโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยไทยมีระบบและกลไกการสอนภาษาไทยที่เข้มแข็ง อัตลักษณไทยในทุกวิชาชีพจะได้รับการสืบทอดอย่างเข้มข้น.. ภาษาไทยอัตลักษณ์ไทย รากเหง้าของครูไทย...ถึงเวลาเอาใจใส่ภาษาไทยในสถานศึกษา สู่พื้นฐานความเข้มแข็งของครูไทย สืบทอดอัตลักษณ์ไทย ฐานรากของการศึกษาไทย...ให้ยั่งยืน...