วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เพาะพันธุ์ปัญญา...ศึกษาทั่วไป

ทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาต้องเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปหรือGeneral Education ไม่น้อยกว่า๓๐หน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี..รายวิชาในหมวดนี้มุ่งเน้นสร้างคนดี บ่มเพาะความเป็นมนุษย์..ระยะนี้มีการปรับหลักสูตร..เป็นโอกาสดี..หากใช้หลักคิดและแนวปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน..RBLแนวเพาะพันธุ์ปัญญาเข้าสู่หมวดการศึกษาทั่วไป..เป็นการสร้างผลกระทบต่อผู้เรียน..ตอบประกันคุณภาพ..ระดับเซลได้ทั้งครูศิษย์..