วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มาตรฐาน...ครูฝึก

คุณภาพครูฝึก...คือคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๖ ด้านได้แก่ ๑)คุณธรรมจริยธรรม ๒)ความรู้ ๓)ทักษะทางปัญญา ๔)ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและIT ๖)ทักษะการจัดการเรียนรู้ และจิตวิญญาณครู ดังนั้นก่อนนักศึกษาลากลับจากแหล่งฝึกให้ลองประเมินตนเองอีกครั้งว่าเราว่ามีคุณสมบัติ ๖ ด้านนี้ครบถ้วน เข้มข้น เพียงพอ พร้อมรับบทบาทครูเป็นวิชาชีพของตนเองได้มากน้อยเพียงใด...อีกครั้ง  ใบประกอบวิชาชีพครูรออยู่แค่เอื้อมแล้วค่ะ...