วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เทคนิคการจัดการชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกสอน

ในระยะเดือนแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่ามีปัญหาการปรับตัวและการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ เนื่ิองจากการเป็นครูมือใหม่ ช่วงวัยที่ไม่ต่างกันมาก การลองเชิง การยอมรับ การเรียกร้องความสนใจ การไม่ใส่ใจ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน เทคนิคการจัดการชั้นเรียนในแต่ละกรณีศึกษาจึงจำเป็นต้องนำสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาท่านใดพบเทคนิควิธีจัดการชั้นเรียนที่ดีขอเชิญแสดงความคิดเห็นนำสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทำไมต้องมีการนิเทศ

 การนิเทศเป็นหน้าที่หลักของหน่วยผลิตและพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา อาจารย์นิเทศทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพให้กับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แล้วเราจะนิเทศกันอย่างไรจึงสามารถตอบโจทย์คุณภาพงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่มีต้นทุนศักยภาพหลากหลายต่างกันได้อย่างเหมาะสม เรามาลองช่วยกันตอบโจทย์นี้กันดีไหม?

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บูรณาการงานนิเทศกับการวิจัย

การบูรณาการงานนิเทศกับการวิจัยเป็นภารกิจหลักที่จำเป็นสำหรับอาจารย์นิเทศทุกท่าน เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างการเรียนรู้ในระบบการนิเทศ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากการนิเทศสามารถบูรณาการเชื่อมโยงได้ครบทุกพันธกิจสู่นักศึกษาและนักเรียน ก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การประกันคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น งานนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับการบูรณาการพันธกิจจึงสิ่งที่ควรดำเนินการไปพร้อมกันได้ใช่หรือไม่