วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิถีธรรม...วิถีครูไทย

วิชาธรรมเป็นวิชาที่จำเป็นยิ่งยวดสำหรับครูและมนุษย์ทุกคนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ฐานรากของความเป็นครูไทยมาจากครูที่รู้ธรรม ใช้ธรรม เป็นแกนหลักให้กับชุมชนและสังคม เกิดเป็นชุมชน บวร บรม ทั่วผืนดินไทยในปัจจุบัน การก้าวสู่อาเซี่ยน สู่สากลของครูไทยจึงควรดำรงเอกลักษณ์นี้เอาไว้เสมือนรากแก้วแห่งความเป็นครู ศาสตร์แห่งคุณธรรมนำความรู้ หรือความรู้คู่คุณธรรม เป็นพื้นฐานและจุดเน้นของคนเป็นครู...ไทย