วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

ระบบ และกลไก...

การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานและองค์กรเชิงรุกอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมกันโดยใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมทุกมิติทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องอาศัยระบบและกลไกปรากฏชัดเจน ระบบคือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดชัดว่าทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดผลตามต้องการ ขั้นตอนนี้ปรากฏให้ทราบทั่วกันทั้งในรูปเอกสารและสื่อIT โดยมีองค์ประกอบ๔ครบคือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ข้อมูลป้อนกลับ ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ส่วนกลไกคือสิ่งที่ทำให้ระบบขับเคลื่อนอยู่ได้ ได้แก่ มีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร/กลุ่มบุคคลดำเนินการ (ทั้งคน งาน เงิน)อยู่ที่เดียวกัน เคลื่อนไปด้วยกันอย่างมีพลัง ทั้งหมดจัดอยู่ในรูปโครงการที่ตอบตัวบ่งชี้คุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเสมือนการขับเคลื่อนพาหนะที่ทรงสมรรถนะสูงสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทาง มีประสิทธิภาพ...คำตอบจึงอยู่ที่หลักสูตร/โครงการ มีวิธีดำเนินงานเชิงระบบและกลไกคุณภาพแท้จริงหรือไม่??? ติดขัดอย่างไร??? มีความเสี่ยง เสียหายอย่างไร??? แก้ไขได้ด้วยการคลี่ดูจากระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร มีวงจรคุณภาพที่เน้นคุณธรรมและธรรมาภิบาล๑๐...สู่การสร้างสรรค์สังคมภายในก่อนจึงแผ่ขยายสู่ภายนอก..."ระเบิดจากภายใน"ตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...สัมมาชีพ..สัมมาสุจริต...