วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พรธรรม...ปีใหม่

พรธรรมอันประเสริฐ ๔ ประการ (จากท่านพุทธทาส ภิกขุ) 
. สุทธิ ความบริสุทธิ์ ทั้งความคิด การพูด และการกระทำ ในกิจการงานต่าง ๆ โดยคำนึงอยู่เสมอว่าเราจะทำสิ่งใด จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้คน ใครจะเห็นหรือไม่ก็ตาม เราจะต้องมั่นคงในความบริสุทธิ์นั้น
. เมตตา ความปรารถนาดี ที่ต้องการให้เพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข เมตตาเป็นพลังแห่งความรัก ซึ่งคอยขับเคลื่อนอยู่ภายในใจ หากเจริญเมตตาอย่างถูกต้อง ย่อมเกิดความกรุณา หมายถึงการทนดูอยู่ไม่ได้ ในยามที่มองเห็นเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย กำลังตกระกำลำบาก จึงขวนขวายลงไปช่วยเหลือด้วยความกรุณา
. ปัญญา ความเข้าใจในเหตุและผลที่ทำลงไปแล้ว ว่าสิ่งไหนก่อให้เกิดความดี ความเจริญก้าวหน้า จึงขยันหมั่นเพียรทำในสิ่งนั้นให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ที่ตนเกี่ยวข้องทำสิ่งดีงามนั้นด้วย รู้ว่าสิ่งใดทำแล้วก่อให้เกิดความเลวร้าย ส่งผลเป็นความทุกข์ จึงพยายามหลีกเลี่ยง หรือหาทางป้องกัน กำจัดเหตุแห่งความเลวร้าย ซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความทุกข์ ทั้งยังช่วยชักนำให้เพื่อนมนุษย์ ละเว้นจากการทำสิ่งเลวร้ายด้วย
. ขันติ การรู้จักอดทน ข่มใจไม่ให้ลุอำนาจแก่ใจตนเอง จนเผลอใจไปทำในสิ่งเลวร้าย ความอดทนเป็นดังห้ามล้อทางจิตใจชั้นดี ที่จะช่วยหยุดยั้งไม่ให้เราไปทำในสิ่งเสียหาย 
หากท่านทั้งหลายที่ต้องการพรอันเป็นที่มาของความสุข ความเจริญ เดินตามแนวทางพรธรรมทั้ง ๔ ประการที่กล่าวมา ท่านจะประสบกับความสุข ความเจริญก้าวหน้า ตามที่มุ่งหวังตลอดปี และ ตลอดไป
                                                             

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มหาชาติ...เวสสันดรชาดก

"เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก"งานบุญพิธีปีละครั้งหลังออกพรรษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจได้น้อมจิตเข้าหาหลักธรรม นำสู่การใช้ในชีวิตให้เกิดสังคมสันติสุข เวสสันดรชาดกเป็นพุทธวัจนะที่พระพุทธเจ้าตรัสประทานแด่ภิกษุสงฆ์พุทธบริษัท ณ นิโครธาราม ในกรุงกบิลพัสดุ์ เชื่อว่าผู้ใดสดับจะเกิดสิริมงคล ปราถนาสิ่งใดก็ได้ดังประสงค์ มีผลานิสงส์ชักนำให้ได้พบพระศรีอาริย์ กอรปด้วย๕หลักบุญที่ผู้บำเพ็ญเพียรสามารถสัมผัสได้คือ บุญสละ บุญสาระ บุญสามัคคี บุญศักดิ์ศรี และบุญศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์ผลก็จะพึงบังเกิดแก่ผู้ประพฤติธรรม...อันบริสุทธิ์...

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สัมมนา...ระหว่างฝึก

วันเสาร์,อาทิตย์๒๑-๒๒ธค.๒๕๕๖ ครึ่งภาคเรียนนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู๒(ปี๕)มาร่วมสัมมนาระหว่างฝึกด้วย๔เรื่องได้แก่ ๑)การเตรียมตัวเพื่อสอบบรรจุ ๒)การเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ๓)การสะท้อนผลจากการนิเทศวิชาชีพครู ๔)การสะท้อนผลจากการนิเทศวิชาเอก ภายใต้โครงการ "สัมมนานักศึกษาระหว่างปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา๒" ข้อมูลจากการตอบแบบบันทึกรายบุคคลทั้งจากอาจารย์นิเทศและนักศึกษาทุกคนที่ฝ่ายฝึกเก็บรวบรวมไปนั้นมีประโยชน์มาก ข้อมูลผลสะท้อนว่าอย่างไร? หากฝ่ายฝึก คณะครุศาสตร์รีบนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทุกฝ่ายจะช่วยเสริมคุณภาพให้กับนักศึกษาปี๕ภาคเรียนนีี้จำนวน ๕๖๕ คน ๘๒ โรงเรียน ได้มากทีเดียว...รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบาย...เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า..

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อาสา...นิเทศ

การออกนิเทศนักศึกษาเป็นงานจิตอาสาปฏิบัติลงพื้นที่ในเวลาราชการซึ่งไม่มีใครบังคับใคร เพิ่งนับเป็นภาระงานชัดเจนในสองภาคเรียนที่ผ่านมาด้วยซ้ำ ปีการศึกษา๒๕๕๗นี้จะมีนักศึกษาออกฝึกเพิ่มมากถึง ๗๒๙ คน ๙๔ โรงเรียน สัดส่วนอาจารย์นิเทศต่อนักศึกษาเท่าไรจึงเหมาะสม อาสา..นิเทศ คงต้องทบทวนและออกแบบกันใหม่ให้พอทำงานกันได้ น่าจะดี...ไม่น้อย...

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นิเทศ...ด้วยใจ

การนิเทศวิชาชีพครูสามโรงเรียนระยะกลางน้ำ(เดือนที่๒)ทั้งปีสี่๓๙คนปีห้า๓๐รวม๖๙คน เป็นไปด้วยดีแม้มีอุปสรรค์บ้างสำหรับการเดินทางช่วงหน้าฝน รวมทั้งไม่จัดรถนิเทศให้ตามกำหนดในบางครั้ง ซึ่งมีผลกระทบควรได้รับการแก้ไขในภาพรวมของการบริหารจัดการกันใหม่ เพื่อให้คนทำงานมีกำลังใจและร่วมงานต่อไปได้ ทั้งนี้ไม่เคยหวังผลตอบแทนใดๆตลอดวิชาชีพครูที่ดำเนินมาทุกภาคเรียนกว่าสามสิบปีแล้ว จึงเรียกได้ว่า นิเทศ...ด้วยใจ!

ความพร้อม...ครูฝึก

ภูมิรู้ ภูมิคุ้มกันเพื่อการปกครอง ควบคุม ดูแลชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ที่พัก ระยะทาง ระยะเวลาในการเดินทางไปมาปฏิบัติงานฝึก 
ค่าใช้จ่ายระหว่างฝึก ค่าเช่าที่พักซ้ำซ้อน
ห่างไกลภูมิลำเนา