วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

สายใยชีวิต จิตวิญญาณครู

ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของโลก มนุษย์ทุกคนประกอบด้วยกายและจิต จิตวิญญาณเป็นอณูชีวิตที่เล็กมากมารวมตัวกันเป็นมวลพลังที่มีความดีหรือบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเรียกว่าดวงจิต ดวงวิญญาณ คลื่นพลังแห่งจิตจะแผ่ทอห่อหุ้มกายของแต่ละบุคคลให้เห็นเป็นออร่าของแต่ละบุคคล มีสีสันที่แตกต่างกันไปตามจริตนิสัยแห่งการกระทำ การประพฤติปฏิบัติ จิตวิญญาณความเป็นครูจึงสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ด้วยจิตสัมผัสเช่นกัน จิตที่สื่อด้วยคลื่นความถี่ในระดับเดียวกันจะสามารถเชื่อมสายใยต่อกัน แผ่โอบล้อมซึ่งกันและกันได้ จิตวิญญาณครูจึงเป็นมวลพลังชีวิตที่แน่วแน่มุ่งมั่นปฏิบัติตนให้เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นครูนั่นเอง จิตวิญญาณครูจึงสามารถฝึกฝน เรียนรู้ วัดและประเมินได้ด้วยจิตที่ตื่นรู้ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเช่นกัน ดังนั้นแต่ละบุคคลจึงมีระดับความเป็นครู ระดับความเข้มของจิตวิญญาณครูที่แตกต่างกัน...