วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอบข่าย...การนิเทศ๑/๕๗

รายวิชา  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๑
"การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปในงานหน้าที่ครู ครูประจำชั้น งานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน การรวมรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆเป็นแฟ้มสะสมงาน การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยชั้นเรียนโดยนำเสนอเป็นภาคนิพนธ์"

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประเมิน...ระดับคณะ

ผลประเมินระดับหลักสูตรจะช่วยให้คณะมองเห็นสภาวธรรมตามเป็นจริงตามตัวบ่งชี้ของแต่ละหลักสูตร เท่ากับได้คัดกรองหลักสูตร สามารถจัดกลุ่มคุณภาพหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเป็นการบริหารเชิงระบบและกลไกได้ทันที เรียกว่ารักษาเยียวยากันให้ตรงกับโรคของแต่ละหลักสูตร สำหรับหลักสูตร(ป.ตรี)เกรดเอที่พร้อมคือมีระบบและกลไกบริหารจัดการที่ดีก็สามารถหนุนเสริมสู่หลักสูตรมาตรฐานสากลต่อยอด ป.โท ป.เอกได้ไม่ยาก เป็นหลักสูตรเมณูเด็ดที่มีรากเข้มแข็ง ยั่งยืน...จากระบบและกลไกคุณภาพระดับหลักสูตร...สู่ระบบและกลไกคุณภาพระดับคณะ...ถอดบทเรียนระบบและกลไกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล...หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรมาตรฐานสากล...

  

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประเมิน...ระดับหลักสูตร

ระบบและกลไกหลักสูตรที่มีชีวิตเป็นสิ่งจำเป็น...เพราะงานสร้างคนคุณภาพผ่านหลักสูตรมีความเสี่ยงสูง ปรากฏการณ์ที่พบจากการประเมินระดับหลักสูตรมี ๒ ลักษณะ คือ ๑)หลักสูตรอ่อนแอ เป็นหลักสูตรร้าง หรือส่อว่าจะร้าง แต่มีนักศึกษาเพิ่ม, หลักสูตรมีต้นทุนทรัพยากรสูงแต่ส่อว่าจะร้าง, หลักสูตรขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงใจ มีความเหลื่อมล้ำ ละเมิดสิทธิและเลือกปฏิบัติ,หลักสูตรจ่ายครบจบแน่..๒)หลักสูตรเข้มแข็ง เป็นหลักสูตรที่ดูแลตนเองพึ่งตนเองได้ในป.ตรี มีเค้าจะต่อยอดคุณภาพได้ถึง ป.โท ป.เอก, กรรมการหลักสูตรทุกคนทำงานบูรณาการพันธกิจจึงก้าวหน้าทางวิชาการได้เร็ว, หลักสูตรมีกองทุนสวัสดิการมีต้นทุนทรัพยากรทันสมัยพร้อมบริการ...การประเมินระดับหลักสูตรจึงเป็นการส่องกระจกใสๆดูว่าแต่ละหลักสูตรมีระบบและกลไกที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกขณะหรือไม่ เรียกว่า การดูแลชีพจรของคนในหลักสูตรทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับบริการ...นั่นเอง!