วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตัวชี้...หลักสูตรเมนูเด็ด

เมนูเด็ดใครชิมก็ติดใจ หลักสูตรเมนูเด็ดใครเห็นก็อยากมาเรียนรู้ เป็นเมนูเด็ดได้จะต้องมีรากเหง้าของความเป็นไทย มีเอกลักษณ์ มีสิ่งดีแห่งอนาคตที่คนทั่้งมวลให้ความสนใจ ภูมิปัญญาไทยสู่สากลนั่นเอง หลักสูตรการศึกษาไทยทุกระดับมีวิชาเหล่านี้เสมือนมีรากแก้วไว้แล้วหรือยัง?... รากแก้วจะต้องแข็งแรง...ต้นไม้จึงจะต้านลมต้านพายุฝนกระหน่ำไม่ให้ไหวคลอน  รากแก้วของแผ่นดิน...มาดูแลรากแก้วของเราให้แข็งแรงมากกว่านี้กันเถอะ...โดยเฉพาะหลักสูตรผลิตครู...ครูของครู...ครูของแผ่นดิน...

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พลวัต...งานฝึก

รายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๒ ภาคเรียนนี้มีนักศึกษามาสัมมนาหลังฝึก ๕๔๙ คน จาก  ๘๒  โรงเรียน กิจกรรมสัมมนา๑วันช่วยให้ได้ข้อมูลสะท้อนกลับดังนี้...ส่วนผลประเมินระบบและกลไกของโครงการฝึกทั้งหมดเป็นอย่างไร...ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์มากต่อการวางแผนนิเทศนักศึกษาทั้งระบบในภาคเรียนต่อไปซึ่งมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นถึง ๗๒๙ คน ๙๔ โรงเรียน ผลประเมินจะทันใช้หรือไม่? อย่างไร?...ที่ชัดเจนปัญหาตัวป้อนทั้งคน ทั้งรถ ทั้งวัน วิธีนิเทศควรทบทวนกันเร่งด่วนด้วยหรือไม่?...หรือจะให้อาจารย์แต่ละท่านส่งแผนการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน..อย่างไรดี...ที่สำคัญควรมี "ผลประเมินระบบและกลไกโครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๒ปีการศึกษา๒๕๕๖" ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนหรือไม่ อย่างไร ...

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ความเป็นตัวแทน...ที่ดี

เทศกาลงานสอบปลายภาคกำลังมาถึง การจัดทำแบบทดสอบให้มีคุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดีจึงเป็นหน้าที่ของครูทุกคนโดยตรง คุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดี และคุณสมบัติของผู้สร้างแบบทดสอบที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การสอบบรรลุผลสำเร็จ ความเป็นตัวแทนที่ดี เป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งของแบบทดสอบ เพราะการสอบเป็นการสุ่มเลือกประเด็นคำถามมาประมวลความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคเรียน ดังนั้นข้อสอบแต่ละข้อจึงมีความหมาย มีที่มาที่ไป สัมพันธ์กับโครงสร้างของรายวิชาและระดับการรู้คิดอันเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งการเรียนรู้ในหนึ่งภาคเรียนนั้นยาวนานและมากมวลประสบการณ์ การทดสอบปลายภาคเพียงสองชั่วโมงจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการสุ่ม เลือก คัดสรรเฉพาะประเด็นคำถามที่มีคุณสมบัติ"ความเป็นตัวแทนที่ดี"เอาจัดชุดเป็นแบบทดสอบให้มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนชุดความรู้และมวลประสบการณ์ของรายวิชานั้นจริงๆ สำหรับใช้สอบปลายภาค...

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มาตรฐาน...ครูฝึก

คุณภาพครูฝึก...คือคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๖ ด้านได้แก่ ๑)คุณธรรมจริยธรรม ๒)ความรู้ ๓)ทักษะทางปัญญา ๔)ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและIT ๖)ทักษะการจัดการเรียนรู้ และจิตวิญญาณครู ดังนั้นก่อนนักศึกษาลากลับจากแหล่งฝึกให้ลองประเมินตนเองอีกครั้งว่าเราว่ามีคุณสมบัติ ๖ ด้านนี้ครบถ้วน เข้มข้น เพียงพอ พร้อมรับบทบาทครูเป็นวิชาชีพของตนเองได้มากน้อยเพียงใด...อีกครั้ง  ใบประกอบวิชาชีพครูรออยู่แค่เอื้อมแล้วค่ะ...

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มาฆบูชา...บูชาอะไร

มาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามเป็นวันแห่งพระธรรม วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์คือธรรมเพื่อการหลุดพ้นด้วยการทำดี ละชั่ว และทำจิตให้ผ่องแผ้ว แก่เอหิภิกขุ ๑๒๕๐ รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นจาตุรงคสันนิบาต ในโอกาสนี้จึงขอบำเพ็ญกุศลเป็นพุทธบูชาด้วยการเวียนเทียนเป็นอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการทำดี ละชั่ว ทำจิตให้ผ่องแผ้ว น้อมนำเอาแก่นธรรมมาปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาททุกย่างก้าว...ด้วยจิตศรัทธาสู่สัมมาปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ข้อสังเกต...ฝากมา

เสียงสะท้อนที่เป็นข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา(๒๕๕๖)
ระดับ ป.ตรี
   ๑.ควรเตรียมนักศึกษาโดยเน้นหลักการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำแผนการสอน เทคนิคการสอน คือเน้นการสอนวิชาหลักให้ได้ดี คล่องแคล่ว และแม่นยำ
   ๒.ควรจัดอบรมนวัตกรรมใหม่ที่ใช้มั่นคงด้วยสื่ออิเล็คทรอนิครูปแบบต่างๆให้กับนักศึกษา
   ๓.ภาระงานมีมากเกินจำเป็น ควรเน้นภาระงานหลักคือการสอนให้เข้มแข็ง
   ๔.ควรอบรมการกรอกเกรด การทำหนังสือราชการ และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่จำเป็นต้องใชในระบบโรงเรียน
   ๕.ควรจัดรายวิชาเรียนของน้องๆรุ่นต่อไปอย่างเข้มงวดในเรื่องของเนื้อหาวิชาหลักเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้สอนจริงได้ขณะปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ระดับ ป.โท(คณิตศาสตร์)
   ๑.ควรเพิ่มขั้นสังเกตการสอน ๑เดือนในปี๑เทอม๒
   ๒.เรียนวิชาชีพครูมากไป ควรเน้นเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ที่สามารถนำมาสอนวิชาหลักให้ได้ดี
ข้อสังเกตเหล่านี้ หากภาคีที่เกี่ยวข้องหาทางร่วมด้วยช่วยกันให้งานฝึก ปี๒๕๕๗ ได้รับการปรับปรุงพัฒนาไปในทิศทางที่ควรจะเป็น...ก็น่าจะดีไม่น้อย
  
   

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สะท้อน...งานฝึก

สะท้อนการเรียนรู้จากครูฝึก รร.ทุ่งสงวิทยา รร.สตรีทุ่งสง และรร.ทุ่งสง (๒๕๕๖)
    ๑.ทำความฝันให้เป็นจริงคือการได้มาเป็นครูปฏิบัติงานจริง เจอปัญหาและแนวทางแก้ไขจริง สอนจริง  ได้ฝึกความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายจิตใจทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น
    ๒.มีความรู้สึกดีที่อาจารย์มาดูแลพวกเราอย่างทั่วถึง อาจารย์ให้คำชี้แนะ และให้คำปรึกษาดีมาก สิ่งที่อาจารย์ให้คำปรึกษา ได้นำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณค่ามากที่สุด
    ๓.สิ่งที่ได้จากการมาฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้งาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญคือได้เรียนรู้การเป็นครูจริงๆ การอยู่ร่วมกับครูและนักเรียนจริงๆ
    ๔.ได้เห็นความแตกต่างระหว่างโรงเรียนเล็กๆกับโรงเรียนขนาดใหญ่
    ๕.รู้สึกดีที่อาจารย์คอยใส่ใจต่อนักศึกษาฝึกสอน คอยให้คำปรึกษาและมีเวลามานิเทศนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำให้ภาระงานของนักศึกษาสำเร็จ เสร็จลุล่วงทันเวลา และเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
    ๖.ได้รับความรู้ ประสบการณ์ต่างๆทั้งจากโรงเรียนและจากอาจารย์นิเทศที่มาดูแลติดตามให้คำปรึกษาในทุกด้าน ทำให้ภาระงานเป็นไปอย่างมีระบบ
    ๗.สามารถนำกระบวนการทำงานไปปรับใช้ในวิถีชีวิตการเป็นครูต่อไปได้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สะท้อน...การนิเทศ

ครูฝึกได้สะท้อนการนิเทศ(๒๕๕๖) ไว้ดังนี้
    ๑.อาจารย์เอาใจใส่นักศึกษา ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ข้อคิด ในเรื่องของการทำงาน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ดี
   ๒.ประทับใจมากๆค่ะ อาจารย์ให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาฝึกสอนมาตลอดทั้งสองภาคเรียน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่ดีมาก ทั้งในส่วนของภาระงานทั้งหมด การดำเนินชีวิต และการพัฒนาตนเอง
   ๓.อาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการวางระบบงานได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักทำงานอย่างมีระบบ โดยทุกงานมีการวางแผน มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นชัดเจน เพื่อนำไปพัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไปได้
   ๔.อาจารย์ให้ความสนใจ ดูแล เอาใจใส่ และมานิเทศทุกครั้ง ถามถึงปัญหา ติดตามงาน ให้คำแนะนำ อธิบายวิธีการทำงานในด้านต่างๆ ทำให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น ทำงานเสร็จทันในเวลาที่กำหนด
   ๕.อาจารย์ให้ความสนใจ ใส่ใจนักศึกษาเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่อง ทั้งภาระงานการสอน การพัฒนาตน โครงการวิชาการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประพฤติปฏิบัติตนในโรงเรียนกับนักเรียนและอาจารย์
   ๖.อาจารย์ให้ความสำคัญกับการมานิเทศนักศึกษาซึ่งเห็นได้จากการมีแผนว่าวันไหนจะมาครั้งที่เท่าไรจะถามถึงความก้าวหน้าของภาระงานต่างๆ อาจารย์จะอธิบายให้เห็นภาพและความชัดเจนในงานต่างๆที่ควรทำ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติม ได้คำแนะนำอย่างดีเยี่ยมค่ะ