วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

ระยะกึ่งปลายน้ำ...การนิเทศ


ในระยะนี้ครูฝึกของเราสะท้อนความคิดไว้ว่า "การนิเทศทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากขึ้น ภาระงานมีความคืบหน้ามากขึ้น เข้าใจการทำงานเชิงระบบมากขึ้นได้เรียนรู้การพัฒนาตนเอง โครงการส่งเสริมวิชาการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้ อาจารย์และบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนมีความเป็นกันเองทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างไม่เครียด ไม่กดดัน ประทับใจการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนนักศึกษาของอาจารย์นิเทศที่คอยช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลาอยู่เสมอ อาจารย์นิเทศได้อย่างเข้าใจ ให้การเสนอแนะเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี อาจารย์เป็นห่วงการดำเนินงานของนักศึกษาทุกคน เป็นที่ยินดีแก่นักศึกษา ดีใจมากค่ะที่ได้ท่านมาเป็นอาจารย์นิเทศวิชาชีพครู... ”   การนิเทศครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารทั้งสามโรงเรียนที่มาร่วมให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเพื่อการผลิตและพัฒนาครูในสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้