วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิธีคิดเชิงระบบในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำเป็นต้องอาศัยวิธีคิดเชิงระบบในการปฏิบัติงานเพื่อให้เห็นวงจรการทำงานที่สามารถตอบโจทย์ประกันคุณภาพในทุกภาระงานได้ครบถ้วน การนิเทศจึงได้เห็นพัฒนาการของนักศึกษาชัดเจนสำหรับบางคนที่สามารถจัดระบบงานของตนเองได้ดี การอธิบายเชื่อมงานกับบล็อกจึงไม่ยุ่งยากนัก ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อการได้ปฏิบัติจริงในทุกภาระงานจึงปรากฏร่องรอยให้เห็นได้ชัดในระยะนี้