วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ระยะกลางน้ำของงานนิเทศ

การบริหารจัดการงานนิเทศที่ดีในระยะกลางน้ำจะช่วยให้สามารถมองเห็นพัฒนาการ ของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูว่าทุกภาระงานกำลังเคลื่อนตัวไปสู่รูปธรรมของความสำเร็จได้อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค์ มีความสำเร็จโดดเด่นอะไรที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันได้ทั้งระดับภายใน และภายนอกโรงเรียน ทั้งฝ่ายฝึกและแหล่งฝึกสามารถจัดกิจกรรมเสริมได้ตามเหมาะสม  สำหรับภาคเรียนนี้ฝ่ายฝึกกำหนดการนิเทศลดจาก๔เหลือ๒ครั้ง สำหรับโรงเรียนทุ่งสง สตรีทุ่งสง ทุ่งสงวิทยา กำหนดให้ไปนิเทศครั้งแรกวันที่๓๑กค.๒๕๕๖นี้ค่ะ ชื่อรูปแบบนิเทศน่าจะเป็น"ต้นน้ำควบกลางน้ำ"...How to...?