วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แหล่งฝึกประสบการณ์...ห้องเรียนในโลกกว้าง

แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเสมือนห้องเรียนสู่โลกกว้างของครูฝึก สถานศึกษาในบริบทชุมชนที่แตกต่างหลากหลายย่อมต้องการครูที่แตกต่างหลากหลายตามบริบทพื้นที่ ครูพื้นถิ่นและครูคืนถิ่นจะมีพลังขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนได้ดีเพราะมีต้นทุนภูมิสังคมสูง สามารถบูรณาการทุนดังกล่าวมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้แท้จริงแก่ผู้เรียน ครูฝึกจึงต้องเก่งในการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล โอกาสที่ท้าทายมาถึงแล้วค่ะ...