วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

เอกลักษณ์...มรภ.นศ.


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งสร้างเอกลักษณ์ "ความรู้ คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม" หมายเอาความรู้และคุณธรรมมาสร้างสรรค์.ให้เกิดเป็นรูปธรรมงอกงามขึ้นทั้งจากสังคม หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก และสร้างสรรค์สิ่งดีด้วยสุจริตและสัมมาชีพจากสังคมภายนอกสู่สังคมภายในมหาวิทยาลัย ก่อเกิดสังคมแห่งคนดีที่อยู่ร่วมกันโดย  ไม่เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนใคร  ไม่เลือกปฏิบัติให้เกิดความเหลื่อมล้ำ...ก่อเกิดธรรมาภิบาลถ้วนทั่ว ...สังคมสันติสุข!..???

นิเทศ...พึ่งตน

พี่งตน จัดสมดุล พัฒนา...ยั่งยืน
"...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุด ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า "ความรับผิดชอบ" ให้ถูกต้อง..."           พระบรมราโชวาท  ๑๖กรกฏาคม๒๕๑๙