วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ระบบและกลไก...หมวดวิชาชีพครู

โครงสร้างหลักสูตรผลิตครู๕ปีประกอบด้วย๓หมวดวิชาที่สำคัญได้แก่หมวดการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเฉพาะ แต่ละหมวดวิชามีเป้าหมายและจุดเน้นไม่เหมือนกัน การบริหารหลักสูตรระดับคณะควรให้ความเป็นธรรมและให้ความสำคัญกับหมวดวิชาชีพครูซึ่งมี๑๒รายวิชาที่สัมพันธ์กับมาตรฐานคุรุสภา หากคณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการบริหารหมวดวิชาชีพครูก็จะส่งผลสำคัญคือ๑)หมวดวิชาชีพครูไม่ยุบไปแฝงในหมวดวิชาเฉพาะ๒)อาจารย์ในรายวิชาชีพครูมีหลักสูตรสังกัดและมีรายวิชาที่รับผิดชอบชัดเจน อันจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจ มีผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการได้เร็ว แต่ละหมวดวิชาควรมีคณะกรรมการบริหารที่ชัดเจนเพื่อนำสู่การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรผลิตครูเชิงรุกได้ต่อไป...หลักสูตรผลิตครู...สร้างสรรค์ได้ค่ะ..

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรผลิตครู...เชิงพื้นที่

ระบบผลิตครูควรแก้ที่ตัวป้อนคนเรียนครูให้ทุนคนเรียนครูตามสังกัดภูมิลำเนาทุกหมู่บ้าน ตรงสาขาหลักคือ ปฐมวัย ประถม มัธยม อุดม อาชีวะ กศน. กศล.ศกร. ทุกหน่วยผลิตครูสร้าง/ปรับ ๑)หลักสูตรสาขาหลักให้ตรงกับผู้ใช้ครูแต่ละพื้นที่/จังหวัด แต่ละสาขาหลักให้ตอบโจทย์ท้องถิ่น/จังหวัดเป็นพื้นฐานก่อนเปิดหลักสูตรสาขาเฉพาะ ประเมินคุณภาพหลักสูตรสาขาหลักแต่ละประเภทด้วยมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต่างกัน เพราะเป้าหมายและบริบทต่าง ๒)หลักสูตรสาขาเฉพาะทางใช้เสริมความโดดเด่น ต่อยอดให้ผู้เรียนเลือกสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ อย่างเต็มศักยภาพในระดับป.โท...ป.เอก..

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พุทธธรรม...นำวิชาชีพครู

ปณิธานหนึ่งในสามข้อที่ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ฝากไว้กับอนุชนคือ
"ให้ออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม"
วัตถุนิยมเป็นความรู้ที่ขาดสติปัญญา เป็นทาสตาหูจมูกลิ้นกายใจ
มีสติปัญญาใช้อายตนะเพื่อการศึกษา
ให้วัตถุเพียงแต่รับใช้จิต ให้จิตอยู่เหนืออำนาจสิ่งใดๆ
ความสุขที่แท้จริงอยู่เหนือวัตถุ...

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หนุนหลักสูตร...เอกลักษณ์ไทย

หลักสูตรครูภาษาไทยเป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวในโลกที่จะดำรงเอกลักษณ์ไทยสืบทอดวัฒนธรรมความเป็นไทยไว้ให้ลูกหลาน...ได้มีความเข้มแข็งทางภาษาไทย วัฒนธรรมไทยอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอื่น เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในทุกสรรพวิชา...มรภ.ทุกแห่งซึ่งเป็นแหล่งผลิตครูหากพลิกฟื้นความเข้มแข็งของหลักสูตรผลิตครุภาษาไทยได้ ก็จะช่วยเด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทั่วแผ่นดิน...จึงควรทบทวนหลักสูตรผลิตครูภาษาไทยมรภ.ให้มีมาตรฐานแท้จริง..จริงใจต่อมาตรฐานผู้เรียนที่จะไปเป็นครูภาษาไทย..ไปเสริมภูมิคุ้มกันให้นักเรียนไทยทั้งประเทศนั่นเอง...มาปฏิรูปการศึกษา-ปฏิรูปหลักสูตรผลิตครูภาษาไทย สู่คุณภาพแท้กันเถอะ...ภาษาไทยภาษาชาติ รากแก้วของแผ่นดิน หลักสูตรครูภาษาไทยจะเป็นหลักสูตรเด่นของมรภ.ทั่วประเทศได้อย่างไร??????

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การผลิตครู...รร.เล็ก รร.ขยายโอกาส

จากการลงพื้นที่ศึกษา...เรียนรู้ในวงสุนทรียสนทนา...เวทีเสวนาระดับจังหวัดหลายรอบเห็นตรงกันว่า การแก้ปัญหารร.เล็ก รร.ขยายโอกาสในทุกอำเภอจำเป็นต้องใช้ครูที่มีทักษะจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการได้ชั้นเซียนจึงจะเกิดรร.แห่งความสุข มีทักษะทางปัญญางอกงาม...จึงได้กลับมาดูหลักสูตรผลิตครูที่ว่ามีหลักสูตรใดที่สร้างครูสเป็กนี้...คำตอบคือหน่วยผลิตครูควรมี ๑)หลักสูตรการประถมศึกษา...สำหรับรร.ขนาดเล็ก ๒)หลักสูตรการมัธยมศึกษาสำหรับรร.มัธยมขยายโอกาส ...เป็นอีกมุมมองของการผลิตครูให้ตอบโจทย์ชีวิตจริง...ตอบโจทย์พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม...

ทุุนเรียนครูตอบพื้นที่...บริบทพิเศษ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สะท้อนกลางน้ำ..งานฝึก


การไปนิเทศในเดือนที่๓ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับเสียงสะท้อน จากนักศึกษาที่มีคุณค่าควรแก่การบันทึกไว้ดังนี้..."อาจารย์มานิเทศให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำที่ดี   ได้แนวคิดต่างๆมีประโยชน์ สอนให้เขียนรายงานเชิงระบบ ชี้แนะแนวทางปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนาภาระงานในทุกด้าน  อาจารย์เป็นกันเอง สามารถปรึกษา ให้คำแนะนำที่สามารถทำให้เรามีการปรับตัว มีพัฒนาการได้มากขึ้น สามารถนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลงานออกมาดี เป็นการกระตุ้นการทำงานของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ให้ความสนใจกับการมานิเทศ ได้ทราบแนวทางในการดำเนินงานตามหลักPDCAทำให้ได้เรียนรู้งานมากขึ้น  ทราบรายละเอียดในการทำงาน ข้อควรปรับปรุงและพัฒนาภาระงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้นักศึกษาเกิดการบริหารจัดการการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น เป็นคำแนะนำที่เหมาะสมในแต่ละด้าน รู้แนวทางแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ทางมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับนักศึกษา ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองซึ่งเป็นผลดีกับตัวนักศึกษา ค่ะ.

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาษาไทย...เอกลักษณ์ครูไทย

ภาษาไทยเป็นเครื่อมือสำคัญของคนในชาติ เป็นเครื่องมือสื่อสารแสดงความคิดเห็น ให้ความหมายและคุณค่าของสรรพสิ่ง.."ต้องรักษาไว้ให้ดี...ดังพระราชดำรัสฯ" หากทุกแหล่งผลิตครูมีหลักสูตรครูภาษาไทยที่เข้มแข็งก็จะสามารถสร้างผลกระทบต่อคุณภาพการใช้ภาษาไทยของคนในชาติได้มาก..หันมาดูแลหลักสูตรครูภาษาไทย และทุกหลักสูตรผลิตครูไทย กันเถอะ... หลักสูตรสร้างคน สร้างเอกลักษณ์ชาติ...ภาษาไทยภาษาชาติ...ไทย

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เพาะพันธุ์ปัญญา...ศึกษาทั่วไป

ทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาต้องเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปหรือGeneral Education ไม่น้อยกว่า๓๐หน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี..รายวิชาในหมวดนี้มุ่งเน้นสร้างคนดี บ่มเพาะความเป็นมนุษย์..ระยะนี้มีการปรับหลักสูตร..เป็นโอกาสดี..หากใช้หลักคิดและแนวปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน..RBLแนวเพาะพันธุ์ปัญญาเข้าสู่หมวดการศึกษาทั่วไป..เป็นการสร้างผลกระทบต่อผู้เรียน..ตอบประกันคุณภาพ..ระดับเซลได้ทั้งครูศิษย์..

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ธรรมศึกษา...ในสถานศึกษา

ของขวัญปีใหม่ไทยวันที่๑๖เมษายน๒๕๕๘ ยินดีกับการลงนามนโยบายให้สถานศึกษาสพฐ.จัดการเรียนและสอบธรรมศึกษาเพื่อติดอาวุธทางปัญญารู้เท่าทันตนเองและสังคมภายนอก โดยน้อมนำหลักธรรมความดีที่คนทุกศาสนาสามารถเรียนรู้ได้ มาหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเริ่มในภาคเรียน๑/๒๕๕๘...สถาบันอุดมศึกษา..มหาวิทยาลัยราชภัฏ...หลักสูตรผลิตครู...จะปรับตัวเพิ่มความเข้มคุณภาพคุณธรรม เป็นของขวัญปีใหม่แก่บัณฑิตครู บัณฑิตไทยทุกหลักสูตร..และยินดียิ่งหากมีปรากฏให้เห็นเป็นแผนงาน..โครงการ..เห็นระบบกลไก...พัฒนาการที่ชัดเจน...นี่แหละยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์...ในตน..ก่อเหตุบรรเทาทุกข์ในสังคม...อนุโมทามิ...

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เสียงสะท้อน...ปลายน้ำงานฝึก

เสียงสะท้อน.. จากครูฝึกภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๕๗
 
สตรีทุ่งสง "อาจารย์มานิเทศแต่ละครั้งจะให้ข้อคิดในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะได้อย่างดี ทำให้งานเสร็จตามกำหนด อาจารย์เป็นคนตรงต่อเวลา ชัดเจนในภาระงาน สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างซึ่งเป็นผลดีต่อนักศึกษาช่วยให้ปฏิบัติภาระงานได้ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและในอนาคตต่อไปได้ อาจารย์เอาใจใส่นักศึกษาดีมาก แนะนำให้นักศึกษาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ได้เรียนรู้การจัดระบบงาน การทำงานเป็นทีมด้วยการช่วยเหลือกันและกัน มีความสามัคคีจนงานสำเร็จได้ด้วยดี ขอบคุณที่อาจารย์เสียสละเวลามานิเทศ มีคำแนะนำที่ดี สามารถนำมาพัฒนาตนเองให้ดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ ท่านอุทิศเวลาให้นักศึกษาดีมากค่ะ..."
ทุ่งสงวิทยา "นักศึกษาได้รับคำแนะนำ เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีจากอาจารย์ตลอดระยะเวลาฝึกประสบการณ์หนึ่งปีเต็ม คอยให้คำชี้แนะที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา มีการติดตามภาระงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพและเสร็จเร็ว  ประทับใจการให้คำแนะนำในการทำงานด้านต่างๆ การชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์ อาจารย์ให้ความสำคัญกับการนิเทศนักศึกษา อยากให้อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแบบนี้ต่อไป ใจดี น่ารักค่ะ..."
ทุ่งสง "อาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาระงานต่างๆได้เป็นอย่างดี มีการติดตามการทำงานและเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง ได้รับความรู้หลายอย่างจากการมานิเทศของอาจารย์ ทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น อาจารย์มีการกระตุ้นนักศึกษา ปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้รับคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์อยู่เสมอ อาจารย์สามารถให้คำปรึกษา  ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานได้ครอบคลุม ครบถ้วน เห็นเป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริงค่ะ..."
ขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์พี่เลี้ยง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ที่เอิ้อให้ครูฝึกได้เรียนรู้งานครู นำสู่การเป็นครูชั้นวิชาชีพต่อไป...ที่นี่คือโรงเรียนฝึกหัดครูที่แท้จริง...จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ... 

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

ครูไทย...ในบริบทอาเซียน

สมศ.แนะนำ 5 วิธีสู่การเป็นครูในบริบทประชาคมอาเซียน ดังนี้ ๑)การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ๒)การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ๓)การบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบ ๔)การร่วมกันวางแผนและร่วมกันปรับปรุงโดยใช้ผลจากการประเมินมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ๕)การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง