วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียน...ชายขอบ

คนชายขอบ หมู่บ้านชายขอบ ตำบลชายขอบ อำเภอชายขอบ ของแต่ละจังหวัด  หนุนเสริมความเข้มแข็งการจัดการของโรงเรียนชายขอบ เน้นคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม...ที่ยั่งยืนของคนในชุมชน