วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กำหนด...การนิเทศ

การนิเทศวิชาชีพครูในภาพรวมของสถานศึกษา เป็นการนิเทศแบบพบกันหมด ซึ่งต้องเกี่ยวข้องและอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ฝ่ายฝึกจึงจำเป็นต้องกำหนดวันเวลาการนิเทศให้ชัดเจนตลอดภาคเรียน มีการแจ้งให้นักศึกษาและสถานศึกษาทราบอย่างเป็นทางการ ไม่ควรจัดการนิเทศแบบจู่โจมเพราะนอกจากสร้างความโกลาหลไปถ้วนทั่วแล้วยังเป็นภาพลักษณ์การทำงานที่ไร้ระบบ ควรปรับปรุงกัน...อย่างไรดี...

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิถี...การนิเทศ

การนิเทศเพื่อผลิตครูคุณภาพเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในชีวิตครูของครู เป็นห้วงเวลาแห่งการส่งมอบไม้สุดท้ายไปยังสถานศึกษาแหล่งฝึกก่อนเข้าสู่วงจรอาชีพครู เป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ครูฝึกจะได้เชื่อมโยงความรู้ทฤษฏี ความรู้ปฏิบัติรวมทั้งความรู้จากผู้มีประสบการณ์หลากหลายฝ่าย...วิถีการนิเทศจากครุศาสตร์จึงจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบที่ชัดเจนเพราะต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ต้องประสานกับบุคคลหลายฝ่าย การตัดสินใจไป-ไม่ไป-เลื่อนวันนิเทศครั้งหนึ่งๆจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาและนักเรียนอีกจำนวนมาก(ครูฝึก๑คนรับผิดชอบนักเรียน๕๐คนถ้าครูฝึก๓๐คนกระทบต่อนักเรียนถึง๑๕๐๐คน) จึงต้องอาศัยการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจไป-ไม่ไป-เลื่อนการนิเทศในแต่ละครั้ง ...

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สะท้อนจาก...ครูฝึก

จากการไปนิเทศสามโรงเรียนในระยะเดือนแรกต้นภาคเรียน มีผลสะท้อนจากครูฝึก ดังนี้
ป.โท ๑)ควรมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและต้องมีการขับเคลื่อนงานทุกสัปดาห์ ๒)อาจารย์ทำให้รู้จุดมุ่งหมายและภาระงานว่าควรทำอย่างไร ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ป.ตรีปี๕ ๑)การสอนแต่ละครั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างดี ไม่เช่นนั้นจะทำให้การสอนล้มเหลวคือไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ๒)ควรทำงานด้วยความตั้งใจ ทำงานอย่างเป็นระบบรอบคอบ ควรเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง ๓)เรายังเป็นนักศึกษาฝึกสอนจึงควรเตรียมทุกอย่างให้พร้อมรับกับสถานการณ์ทั้งด้านอารมณ์ บุคลิก และด้านการสอน ๔)การทำงานต้องทำอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนที่ดี งานที่ทำจะออกมาครบถ้วน มีคุณภาพ ๕)ควรมีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ พบปัญหาใดๆควรปรึกษาครูพี่เลี้ยง และเรียนรู้งานอย่างเต็มที่ ๖)การอยู่กันเป็นองค์กรใหญ่ ความสามัคคีในหมู่คณะและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ ๗)ได้เรียนวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอนโดยต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทางเดินชัดเจนเพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ ๘)ทำงานทุกครั้งต้องมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน ทำงานเป็นระบบจะฝึกให้เรามีความรอบคอบ ๙)ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถและเอาใจใส่ในการสอนทุกครั้ง ๑๐)คติที่ยึดมั่นเสมอคือ พยามเป็นครูมืออาชีพ ไม่ใช่อาชีพครู...ค่ะ ๑๑)ควรสรุปงานเป็นภาคนิพนธ์ ดำเนินการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ เก็บรวบรวมหลักฐานร่องรอยการทำงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ๑๒)อาจารย์นิเทศแนะนำภาระงานดีมากครับ...มานิเทศบ่อยๆนะคะ..ควรซักถามนักศึกษาแต่ละกลุ่มสาระด้วยค่ะ...
ป.ตรีปี๔ ๑)มีแนวทางในการทำงาน รู้จักทำงานให้เป็นระบบมีแบบแผน ๒)ควรมีการวางแผนในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ปรึกษางานกันทุกภาระงาน ๓)การที่เราจะเดินให้ถึงเส้นชัยนั้นจะต้องวางแผนและเดินตามขั้นตอน โดยต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ รวมไปถึงทักษะในการดำเนินชีวิต เดินไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปฐม...นิเทศ

การไปนิเทศครั้งแรกในบทบาทอาจารย์นิเทศวิชาชีพครูทั้งสามโรงเรียนได้เน้นการประสานสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรจึงมีผู้บริหารหรือตัวแทนlสถานศึกษามาร่วมวงสนทนาด้วยเสมอ แม้มีเวลาไม่มากนักแต่ท่านก็ช่วยเน้นยำให้เห็นความสำคัญของงานฝึกอย่างชัดเจน นักศึกษาได้พูด นำเสนอและซักถามข้อข้องใจ ช่วยคลีคลายปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เป็นการนิเทศแบบพบกันหมดในระยะเดือนแรก...ครั้งแรกของภาคเรียนนี้...

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ภาษาไทย...ครูไทย

ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งฟังพูดอ่านเขียนเพื่อการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญของตัวป้อนคนเรียนครู คนเป็นครู และในอีกหลายวิชาชีพ หากทุกโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยไทยมีระบบและกลไกการสอนภาษาไทยที่เข้มแข็ง อัตลักษณไทยในทุกวิชาชีพจะได้รับการสืบทอดอย่างเข้มข้น.. ภาษาไทยอัตลักษณ์ไทย รากเหง้าของครูไทย...ถึงเวลาเอาใจใส่ภาษาไทยในสถานศึกษา สู่พื้นฐานความเข้มแข็งของครูไทย สืบทอดอัตลักษณ์ไทย ฐานรากของการศึกษาไทย...ให้ยั่งยืน...

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ภาษาธรรม..สื่อสากล

ภาษาธรรม สื่อสากลที่ทุกคนควรฝึก ควรเรียน การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญในวิชาชีพครู ฝึกกันด้วยจิตให้เข้าถึงความจริง ความดี และความงาม โดยมีกาย วาจา ใจ เป็นเครื่องมือสำคัญ

หลักไทย หลักธรรม...

โรงเรียนมาตรฐานสากล นักเรียนมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยมาตรฐานสากลได้อย่างไร? มีหลักสูตรมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตมาตรฐานสากล...หลักไทย หลักธรรม นำวิชาชีพครู สู่มาตรฐานสากล...

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตั๋วครูดูที่...หลักธรรม

ไม่ว่าตัวป้อนคนเรียนครูหรือตัวป้อนคนเป็นครู คุณสมบัติหรือตัวชี้วัดสำคัญยิ่งคือคุณธรรมนำความรู้ จึงจะสามารถผดุงวิชาชีพครูที่แท้จริงและครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูไว้ได้ ดังนั้นหลักสูตรสำหรับตัวป้อนคนเรียนครูและหลักสูตรสำหรับตัวป้อนคนเป็นครูจึงควรเน้นการเรียนรู้หลักธรรม หลักศีลธรรม...ธรรมศึกษา...ได้คนเรียนครูและคนเป็นครูที่มีหลักธรรมนำการปฏิบัติ มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้...เป็นอัตลักษณ์แห่งวิชาชีพครู ตั๋วครูดูที่คนมีธรรม...นำวิชาชีพ

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัย..ฝึกครู

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งล้วนมีครูเป็นกำลังหลัก จึงเป็นแหล่งรวมผู้ประกอบวิชาชีพครูในทุกแขนงวิชาที่เปิดสอน เป็นที่รวมของครูหลากหลายสาขา มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงจำเป็นต้องมีระบบฝึกครู เอาใจใส่ดูแลครูของตนไว้อย่างดีเพื่อนำสู่กระบวนการเรียนการสอนที่ประกันคุณภาพได้สำหรับผู้เรียน เกิดการยอมรับ ศรัทธาเป็นที่เชื่อถือได้ของศิษย์รุ่นต่อรุ่นสืบต่อกันมา มหาวิทยาลัยจึงจะอยู่รอด อยู่ได้ อยู่ดี เพราะมีระบบฝึกครู ผดุงครูดีครูเก่งไว้ได้นั่นเองเพราะครูคือสมองของมหาวิทยาลัย...มหาวิทยาลัย..ฝึกครู