วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปีใหม่...ฟ้าใส...ใจสว่าง

"ปีใหม่ ฟ้าใส ใจสว่าง" ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านคิดดี ทำดี พูดดี  มีปัญญา พลานามัยที่เข้มแข็ง รักษาสถาบันครอบครัว สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยให้อยู่ยั่้งยืนนาน...สืบไป...ขอบารมี ธ ปกเกล้า ขอบารมีพระบรมธาตุ ขอคุณพระตรัยรัตนคุ้มครองทุกท่าน ตลอดกาล...เทอญ

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตร...กลุ่มวิชาชีพครู

เมื่ออัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มรภ.นศ.ระบุว่าต้องการผลิต "ครูที่มีจิตวิญญาณครู" ก็จำเป็นต้องหันกลับมาทบทวนหลักสูตรผลิตครู ทบทวนกรรมวิธีสร้าง กรรมวิธีกำกับและใช้หลักสูตรนี้ โดยเฉพาะทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูหรือเดิมเรียกหมวดวิชาชีพครู ที่นักศึกษาครูทุกคนต้องเลือกเรียนทุกรายวิชาในหมวดนี้ ทั้งแบบบังคับและเลือกให้ครบตามกำหนดในโครงสร้างหน่วยกิต...คำถามคือ ทำไมครูที่มีจิตวิญญาณครูจึงยังไม่เกิด? หรือเกิดมาแล้วจำนวนเท่าไร? หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครูจำเป็นต้องได้รับการทบทวนอย่างเป็นระบบด้วยกลไกที่เหมาะสมหรือไม่ เพื่อตอบโจทย์คุณภาพครู ครูของครู รวมทั้งครูฝึก  ที่มีจิตวิญญาณครูตามระบุในอัตลักษณ์...

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ครูในถิ่น...สายพันธุ์ที่หลากหลาย

สังคมไทย สังคมเมือง สังคมชนบท สังคมชายขอบ ล้วนมีบริบทที่แตกต่าง จึงต้องการครูที่มีคุณลักษณ์แตกต่าง หลากหลาย ยิ่งมาเจอพายุโลกาภิวัตน์ด้วยแล้ว แหล่งผลิตครูควรสร้างหลักสูตรและระบบผลิตครูที่เหมาะสมนี้อย่างไร?..คำตอบคงไม่ใช่วิธีคิดแบบแยกส่วน ทั้งในเนื้อหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร...ทั้งนี้กระบวนการได้มาซึ่งหลักสูตรจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุด...ดังนั้นหลักสูตรก็คือเบ้าหลอมความเป็นครู เบ้าหลอมความเป็นคน..ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์...หลักสูตรจึงต้องมีชีพจร...มีชีวิต...ผู้สร้างและกำกับการใช้หลักสูตรจำเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยิ่งยวด...เพราะเป็นงานเสี่ยง งานสร้างคนให้ดูแลชีวิต ดูแลองค์กร ดูแลประเทศชาติได้...ในที่สุดนั่นเอง 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ระบบผลิตครู...โรงเรียนทำเองได้

เมื่อรัฐให้โอกาส ให้ทุน สถานศึกษารับลูกรับกติกา ระบบผลิตครูที่โรงเรียนสามารถทำเองได้จึงเกิดขึ้น ได้ครูในถิ่นพันธุ์ผสม ไทยอังกฤษ นักเรียนครูพื้นถิ่นโกอินเตอร์ เจอแล้วที่นี่ ทำได้แล้ว ทางเลือกการผลิตครูโดยโรงเรียนให้โอกาสและสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจึงได้ เพชร ๒ เม็ดงามๆจากนักเรียน ม.๖ นำไปเจียรนัยความเป็นครูที่ประเทศอังกฤษ รอกลับมาฉายแสงอร่ามงดงามที่เมืองไทยต่อไป เป็นอีกแนวคิดหนึ่งในความหว้งของการพยายามพลิกฟื้นคุณภาพครูในวงการศึกษาไทย โรงเรียนทุงสงวิทยาทำได้แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ...สำหรับคำอวยพรไม่มีอะไรดีไปกว่า "ลูกจงตั้งใจเรียนให้สำเร็จ กลับมาช่วยงานพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนรอเราอยู่..." ขอบคุณท่านรองวิชาการโรงเรียนที่ให้โอกาสได้พบเมล็ดพันธุ์ "ครูพันธุ์ใหม่" ระบบผลิตครูในถิ่น ศักยภาพที่โรงเรียนก็ทำเองได้...ยินดีมากค่ะ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิชาที่ควรเรียนในศตวรรษที่21

กู้วิกฤติการศึกษาไทยด้วย  3 วิชาพื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน การเขียน และ 4 วิชาที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษใหม่ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และความเป็นพลเมือง รวมเป็น 7 วิชาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เอาวิชาเหล่านี้เป็นเครื่องมือนำสู่คุณภาพชีวิต เรียนแล้วตอบโจทย์ได้ว่า อย่างน้อยดูแลสุขภาพ ดูแลการเงินของตนเองด้วยตนเองลดการพึ่งพิงผู้อื่น มีความเป็นพลเมืองนั่นคือเห็น เคารพ อยู่ร่วมกับความแตกต่างหลากหลายได้ (จากมติชน 22 ธค.2555) ครูฝึกคิดอย่างไรคะ...หรือขอเพื่มวิชาฝึกเอาชนะกิเลสตัวเองด้วยดีมั้ย?...

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ครูในถิ่น...แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

ปรากฏการณ์ขาดครูคุณภาพ ครูไม่มีความสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาไทย การปฏิรูปการศึกษาจึงควรให้ความสำคัญกับระบบรับเข้าคือการเลือกคนมาเรียนครู นั่นคือสถาบันผลิตครูควรให้สิทธิ์การคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนมาจากทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ให้ความสำคัญกับ "ครูในถิ่น" ซึ่งจะช่วยกระจายครูไปได้ทั่วผืนดินไทย จะเกิดครูพันธุ์ใหม่ที่รักถิ่น รักศิษย์ และรักแผ่นดินเกิด ไม่ทอดทิ้งโรงเรียน ทิ้งนักเรียน สภาพโรงเรียนร้างจะไม่เกิดขึ้นในชุมชน ขอครูในถิ่นกลับคืนทั้่วผืนดินไทยโดยเร็ว เพื่อหนุนเสริมชุมชนเข้มแข็งได้ต่อไป... เสียงจากชุมชนที่อ่อนล้า...ขอครูในถิ่นกลับคืนมา...ได้โปรด.

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เดินตามรอยพ่อ ชูช่อชัยพฤกษ์

การนิเทศสามโรงเรียนครั้งที่ผ่านมา ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้หลายประการ ขอให้นักศึกษาหมั่นทบทวนสร้างงานคุณภาพ ปรับภาระงานให้ตรงตัวชี้วัดการประเมินในคู่มือ พร้อมร่องรอยการปฏิบัตินะคะ...สำหรับการไปนิเทศครั้งที่ ๒ พุธนี้  นอกเหนือจากการนิเทศปกติอาจารย์ต้องการตามดูต้นชัยพฤกษ์ที่มอบไว้ให้ปลูกเป็นที่ระลึก อนุสรณ์พืชพรรณแห่งชีวิตที่เราจะกลับมาดูได้ในโอกาสต่อไป ไว้เป็นมรดกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ได้เรียนรู้เพิ่มในโรงเรียน อาจารย์เพาะมาเองค่ะ หนึ่งต้น หนึ่งชีวิต หนึ่งความงาม...ชัยพฤกษ์...พันธุ์ไม้งาม สำคัญใฉน ใครไคร่รู้...

เรียนรู้จากการสัมมนาระหว่างฝึก

เป็นโอกาสดีและคาดหวังจะได้เจอนักศึกษาพร้อมหน้ากันทั้งสามโรงเรียน นัดแนะเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะไม่มีช่วงเวลาให้อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียนพบได้เลย จึงได้เพียงเป็นผู้สังเกตและน่าชื่นชมเมื่อเห็นสปิริตของ ดร.จิด ดร.อภิชาติ ที่นอกจากนิเทศมากทั้งจำนวนโรงเรียนและจำนวนนักศึกษาแล้วยังมาช่วยเป็นวิทยากรกระบวนการให้นักศึกษาถอดบทเรียนหาฺครูฝึกที่ทำแผนการสอนได้ดี ทั้งได้ทบทวนเน้นย้ำในหลักกติกา คาดว่าจะนำไปใช้ปรับแผนสู่การปฏิบัติให้ดีขึ้นได้ ปรับกระบวนท่าใน ๗ ภาระงานได้แล้ว นักศึกษาทุกคนอย่าลืมเชื่อมงานผ่านบล็อกของตนเองมาให้อาจารย์ดูด้วยนะคะ...

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปรับกระบวนท่า...สัมมนาระหว่างฝึก

ในการสัมมนาระหว่างฝึกวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคมนี้ นักศึกษา(ปี ๕)คงได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับกระบวนท่าครูฝึกรับAEC ฝึกการสอนคิด ฝึกทักษะครูเพิ่มเติมกันอีกครั้งนะคะ...อย่าลืมทำการบ้านมาก่อน สรุปผลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินตามภาระงาน อย่าลืมเชื่อมงานทุกด้านแบบย่อผ่านมาทางบล๊อกด้วยนะคะ...

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คุณธรรมครู และครูฝึก

คุณภาพการศึกษาไทยจำเป็นต้องคุณธรรมนำความรู้ คนเรียนครู คนเป็นครูโดยตำแหน่งของหน่วยงานรัฐก็ควรมีตัวชี้วัดจากการเรียนรู้และสอบธรรมศึกษา มีประกาศนียบัตรธรรมศึกษาเป็นหลักประกันจึงจะเป็นรูปธรรมของการปฏิบัติ โดยเฉพาะบัณฑิต มหาบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาควรฝึก บ่มเพาะความเป็นคนดีควบคู่คนเก่ง ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปให้ปรากฏในทุกหลักสูตร การเรียนรู้และสอบธรรมศึกษาจึงควรเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของคุณภาพบัณฑิต คุณภาพครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ...ธรรมศึกษา ธรรมาชีพครู หนึ่งในตัวชี้วัด คุณธรรมของครูและครูฝึก...

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด...ข้าราชการครูไทย

คุณภาพการศึกษาไทยโดยรัฐสวนทางกับทุนงบประมาณ ทุนแห่งครูพันธุ์แท้ ภาพของเด็กและเยาวชนไทยจึงปรากฏในปัจจุบัน ทั้งที่มีการถวายสัตย์ปฏิญานตนกันทุกปี รูปธรรมของการปฏิบัติจึงแทบไม่ปรากฏในผู้เรียนโดยรวม การทุจริตคอรัปชั่นฉ้อราชบังหลวงในวงราชการไทยติดอันดับโลก หลงทางหรือไม่ น่าคิด น่าทบทวน อะไรคือตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย...คำตอบคืออะไร?...อาทิ
       ๑.ผู้เรียน: ประพฤติดี มีคุณธรรม มีความเป็นไทย อ่านเขียนไทยชัด คิดเป็น ทำงานเป็น สื่่อสารคล่อง เท่าทันสื่่อ ใส่ใจเรียนรู้ สร้างงานอาชีพ
       ๒.ครูอาจารย์: ประพฤติดี มีจริยธรรมนำวิชาชีพ พึ่งตน รู้จักพอ มีศักดิ์ศรี มีจิตวิณญานครู เป็นอยู่อย่างไทย ใส่ใจสากล
       ๓.องค์กรครู: ผลิตครูในถิ่น มีระบบดูแลหนุนเสริมกันด้วยหัวใจ ลดความเหลื่อมล้ำ มีธรรมมาภิบาล สื่อสารชัดเจนทั่วถึง  มีกองทุนสวัสดิการ ใช้งบตรงวัตถุประสงค์ตอบคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้  ใช้หลักพอเพียง
            

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขอ ธ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว
น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหิรไปบรรเทา ด้วยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติ พ้นภัย
แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย
อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา
**อ้าองค์สุรีย์ศรี มีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหล่าประชา ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิผไท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริดแพร้ว พิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชา ภูมิพล...
              (น้อมนำมาฝากจากบทเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา)

เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเวียนมาบรรจบ ได้เห็นสถานศึกษา ส่วนราชการ และส่วนงานต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกันอย่างหลากหลาย มีการเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงมากขึ้น ในส่วนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก็สามารถจัดกิจกรรมนี้ในระดับห้องเรียนได้ เช่น ให้นักเรียนร่วมจัดบอร์ด จัดป้ายนิเทศ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วอย่าลืมเก็บความภาคภูิมใจไว้ในบล๊อกด้วยนะคะ...
                                                                         

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทักษะการคิด วิเคราะห์และเขียน

จากประสบการณ์เข้าสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชปีนี้ ผู้เขียนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และเขียนปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในการสอบวิชากระทู้ ทุกข้อความที่ปรากฏในคำตอบจะผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ เชื่อมโยง ปรับปรน ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์ สังคมโลกยุคปัจจุบัน การได้ฝึกสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนในวิชากระทู้จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ของการใช้ศักยภาพสมองขั้นสูงที่มนุษย์ทุกคนพึงมี พึงได้รับการฝึกฝน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พลเมือง พลโลก มนุษย์ทุกคนจึงควรให้โอกาสตนเองมาเรียนรู้และสอบธรรมศึกษากันเถอะ...