วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

สะท้อนการเรียนรู้ระหว่างฝึก๒/๕๘

ปี๔ จำนวน๔โรงเรียน ๒๔คน
"อาจารย์พูดอธิบายสิ่งต่างๆที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาที่สุภาพ ทำให้เข้าใจได้ดี..วันนี้เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้รับการนิเทศ ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้น รู้ว่าตนเองต้องทำอะไรบ้าง มีภาระงานอะไรบ้าง ทำให้ดิฉันได้ฝึกตนเองในเรื่องของความละเอียดของงานด้วย...พูดจาไพเราะ สุภาพ แต่งกายเรียบร้อย มีแนวคิด แนวการปฏิบัติ ดีๆ ต้องเพิ่มความรอบคอบ...มีแนวคิดใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง มีความรอบคอบในการทำงานมากขึ้น...การทำงานต้องวางแผน เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพมากที่สุด...ประทับใจการอธิบายถึงเหตุและผลในการทำงานและการทดลองสอนมากค่ะ...
ปี๕ จำนวน๔โรงเรียน ๒๘คน
"อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา ชี้แนะข้อบกพร่องเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพได้เป็นอย่างดี... อาจารย์มาแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ก็เป็นการได้เห็นสภาพจริง ประทับใจที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี สามารถนำไปปรับใช้ในการเป็นครูที่ดีได้ ยิ้มแย้มทักทายและพูดจาไพเราะ มีบุคลิกภาพความเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา...ได้ความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น อาจารย์ใจดี...ตอบทุกข้อคำถามที่สงสัย ใส่ใจทุกรายละเอียด....

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559

ธรรมะ...ธรรมชาติแห่งชีวิต

มหัศจรรย์แห่งชีวิต เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอ..ปรากฏการณ์ดอกบัวหน้าบ้านบานให้ดูชมตรงวันแรกของปี บานครบ๓วันแล้วลาจาก..ทุกสิ่งที่ปรากฏคงมิใช่เหตุบังเอิญ..เป็นนิมิตหมายและมงคลแห่งชีวิตยิ่งแล้ว...ขอนอบน้อมในธรรมชาติ..ธรรมะของพระพุทธองค์ ดอกบัวแห่งปรมัตถ์...เป็นเช่นนี้เอง...

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

พรพระราชทาน...พ.ศ.๒๕๕๙

"ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ"
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอบารมี ธ ปกเกล้า..ประชาราษฏร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ..