วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้กับการนิเทศครั้งแรก

การออกนิเทศในช่วงเดือนแรกของแต่ละภาคเรียนมีความสำคัญมากเพราะเป็นช่วงแห่งการปรับตัวทั้งครูฝึก ทั้งนักเรียน ระยะนี้ครูฝึกจำนวนมากมักมีปัญหาด้าน การเตรียมสอน การควบคุมชั้น   บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ... การได้ไปพบปะทุกฝ่ายร่วมกันในสถานศึกษาด้วยประเด็นเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ครูฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ความเป็นครูในระยะก้าวแรกอย่างมั่นคง ทั้งตัว หัวและ ใจ...