วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คุณธรรมครู และครูฝึก

คุณภาพการศึกษาไทยจำเป็นต้องคุณธรรมนำความรู้ คนเรียนครู คนเป็นครูโดยตำแหน่งของหน่วยงานรัฐก็ควรมีตัวชี้วัดจากการเรียนรู้และสอบธรรมศึกษา มีประกาศนียบัตรธรรมศึกษาเป็นหลักประกันจึงจะเป็นรูปธรรมของการปฏิบัติ โดยเฉพาะบัณฑิต มหาบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาควรฝึก บ่มเพาะความเป็นคนดีควบคู่คนเก่ง ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปให้ปรากฏในทุกหลักสูตร การเรียนรู้และสอบธรรมศึกษาจึงควรเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของคุณภาพบัณฑิต คุณภาพครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ...ธรรมศึกษา ธรรมาชีพครู หนึ่งในตัวชี้วัด คุณธรรมของครูและครูฝึก...