วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บูรณาการงานนิเทศกับการวิจัย

การบูรณาการงานนิเทศกับการวิจัยเป็นภารกิจหลักที่จำเป็นสำหรับอาจารย์นิเทศทุกท่าน เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างการเรียนรู้ในระบบการนิเทศ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากการนิเทศสามารถบูรณาการเชื่อมโยงได้ครบทุกพันธกิจสู่นักศึกษาและนักเรียน ก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การประกันคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น งานนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับการบูรณาการพันธกิจจึงสิ่งที่ควรดำเนินการไปพร้อมกันได้ใช่หรือไม่