วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ภาษาธรรม..สื่อสากล

ภาษาธรรม สื่อสากลที่ทุกคนควรฝึก ควรเรียน การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญในวิชาชีพครู ฝึกกันด้วยจิตให้เข้าถึงความจริง ความดี และความงาม โดยมีกาย วาจา ใจ เป็นเครื่องมือสำคัญ

หลักไทย หลักธรรม...

โรงเรียนมาตรฐานสากล นักเรียนมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยมาตรฐานสากลได้อย่างไร? มีหลักสูตรมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตมาตรฐานสากล...หลักไทย หลักธรรม นำวิชาชีพครู สู่มาตรฐานสากล...