วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้จาก AELF 2013

มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาแห่งเอเชียใน "Asia Education Leaders Forum" หลักบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซี่ยนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน แนวคิดทิศทางการศึกษา โอกาสและความท้าทาย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ การวิเคราะห์และประเมิน เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย ปัจจัยหนุนอื่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน...รู้โลก-รู้เขา-รู้เรา-รู้พัฒนา...

เรียนรู้จาก EDUCA 2013

หลักบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใน EDUCA 2013 "มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่6" หลากหลายรูปธรรมของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ จากระดับห้องเรียนสู่สากล...