วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การประกันคุณภาพรายวิชา

รายวิชาเป็นหน่วยระบบย่อยของหลักสูตร ทุกรายวิชาจึงมีความสำคัญต่อภาพรวมคุณภาพของหลักสูตร หากผู้สอนทุกรายวิชามีศักยภาพ สามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ สามารถประกันคุณภาพรายวิชาได้ทุกรายวิชา จะสามารถช่วยให้ทุกหลักสูตรมีีความเข้มแข็งสามารถผลิตผู้เรียนได้เต็มศักยภาพภายใต้กลไกสนันสนุนทรัพยากรที่เอื้ออำนวย ดังนั้น การยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาทุกระดับจึงควรไปให้ถึงระบบประกันคุณภาพรายวิชาโดยเร็วเพื่อกอบกู้คุณภาพการศึกษาชาติคืนกลับมา...ครูฝึกก็ช่ว่ยได้นะคะ...

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกิดกับมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่เริ่มจุติในท้องแม่ การได้คลอดออกมาเผชิญโลกกว้างก็เป็นความเสี่ยง ยิ่งยุคสังคมแปรเปลี่ยนรวดเร็วก็ยิ่งทวีความเสี่ยงมากขึ้น งานสร้างคนและสร้างครูยุคนี้จึงต้องประกันความเสี่ยงเพราะตัวแปรแทรกซ้อนที่คอยเบี่ยงเบนคุณภาพการผลิตบัณฑิต คุณภาพผู้เรียน รวมถึงคุณภาพองค์กรนั้นมาแรง  การวิเคราะห็และจัดการกับความเสี่ยงจึงเป็นหนทางที่มีความจำเป็น...การหากลยุทธ์จัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญทั้งในระดับปัจเจกและระดับองค์กร...ทั้งนี้เพื่อให้ถึงซึ่งความไม่ประมาท ในการประกันคุณภาพระบบงาน  ครู...นั่นเอง...

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีประเมิน..การเรียนรู้ด้านใน

มนุษย์ประกอบด้วยกายและจิต...(รูป-นาม) การเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงต้องแปลี่ยนแปลงที่กายและจิตซึ่งแสดงออกให้เห็นเป็นพฤติกรรม อากัปกิริยา คำพูด ทักษะ และอุปนิสัยประจำตัวของแต่ละบุคคล การแปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถวัดและประเมินได้ทั้งสองส่วน เครื่องมือวัดจึงต้องมีสองส่วนนี้เช่นกัน วิธีวัดและประเมินการเรียนรู้ด้านในนั้นสามารถทำง่ายใช้คล่อง หากได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง เป็นทักษะที่อาศัยต้นทุนในตนจากการฝึกจิตให้มีความละเอียดประณีตและไวต่อการรับรู้ ผัสสะ หรือที่เรียกกันว่า จิตปัญญา...