วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

คุรุธรรม...นำวิถีครู

การเป็นครูทีดีควรประกอบด้วยการมี คุรุฐานิยมธรรม  7 ประการได้แก่
1. ปิโย เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เพราะครูทำให้ตนเป็นที่รักของศิษย์
2. ครุ เป็นที่เคารพ เพราะมีความหนักแน่น น่าเคารพ ศรัทธา
3. ภาวนีโย เป็นที่สรรเสริญ เพราะฝึกฝนอบรมตน ให้เจริญด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญ
4. วัตตา เป็นผู้ว่ากล่าว มีความเพียร พร่ำสอน พร่ำเตือนศิษย์
5. วจนักขโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ แม้จะถูกกระทบกระทั่ง เสียดสี ลองภูมิ
6. คัมภรังกถังกัตตา เป็นผู้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้ง สอนให้เข้าใจได้แจ่มแจ้ง และลุ่มลึก
7. โนจัฏฐาเน นิโยชเย พึงนำไปในฐานะที่ดี ในตำแหน่งที่ดี ไม่ชักชวนไปในฐานะอันไม่ควร ไม่ชักนำศิษย์ไปในทางเสื่อมเสีย
เนื่องในโอกาสวันครู...หากครูและว่าที่ครูเพียรทำได้ตามนี้ ย่อมนำสู่วิถีแห่งความเป็นครูมืออาชีพ...หาใช่เพียงอาชีพครู...แน่ชัด