วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ฝึกความเป็นไทย...ในวิถีครู

เอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นศาสตร์แห่งปราชญ์บรรพชนทั่วผืนถิ่นไทยคิดค้นสืบทอดให้ไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมทั้งที่ปรากฏในวิถีชีวิต และในวัตถุสิ่งประดิษฐ์คิดค้น  การสร้างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้มีอัตลักษณ์เป็นนักคิดนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจิตวิญญาณครู สามารถสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ไทย ไว้ในวิถีชีวิต รู้กิน รู้ใช้ รู้อยู่ด้วยวิถีครู...ที่รู้จักพอ จึงเป็นหน้าที่ในวิถีครู อาจารย์ ที่ต้องอาศัยการฝึก...โดยเฉพาะอัตลักษณ์ครู นครศรีธรรมราช "นครอันเป็นศรีสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม"...