วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คุณธรรมนำความรู้...สู่ผู้เรียน

งานครูฝึกจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดี การส่งแม่ทัพนายกองออกสู่สมรภูมิรบทางปัญญาซึ่งต้องอาศัยคุณธรรมนำความรู้เป็นเกราะกำบังตน การติดอาวุธทางปัญญาของครูฝึกจึงต้องพร้อมก่อนเสมอ นั่นคือ ความสามารถสร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม ให้เป็นภูมิคุ้มกันตนออกสู่สังคมได้อย่างสง่างาม...โรงเรียนทุ่งสง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดใหญ่ ที่ผู้ปกครองไว้วางใจนิยมนำบุตรหลานมาเข้าเรียนจึงมีความพร้อมด้านกำหลังหนุน ครูฝึกได้ทำโครงการค่ายคุณธธรรมบูรณาการสู่รายวิชา และสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อเนืิ่อง เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในระดับหนึ่ง...โรงเรียนทุ่งสงจึงเป็นแหล่งฝึกที่ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อน คุณธรรมนำความรู้...สู่ผู้เรียนที่ชัดเจน