วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ระยะกลางน้ำ...ของการนิเทศ


“รู้สึกภาคภูมิใจที่อาจารย์มานิเทศค่ะ ได้รู้หน้าที่ของตนเองมากขึ้น ได้เรียนรู้การออกแบบกิจกรรมให้กับนักเรียน เรียนรู้การทำงานเชิงระบบทั้งงานสอนและงานสนับสนุนให้มีร่องรอยชิ้นงานและเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ได้รู้จักระบบการทำงานที่ชัดเจนขึ้น รู้จักบริหารเวลา  ได้เทคนิคการทำงานอย่างเป็นระบบรู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นข้อแนะนำที่ดีมาก ได้รู้ขอบข่ายและภาระงานที่เป็นขั้นตอนชัดเจนมากขึ้น ประทับใจอาจารย์ที่ทำให้ทราบภาระงานและเข้าใจงานมากขึ้น มีการแนะนำและให้คำปรึกษาที่ตรงจุด”   การนิเทศครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารทั้งสามโรงเรียนที่มาร่วมให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเพื่อการผลิตและพัฒนาครูในสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ...