วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลิตครูใหม่...นาโนเทคฯ

การจัดการศึกษาทศวรรษที่ผ่านมามีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และสังคมไทยสูงมาก เสียหายมาก ดังปรากฏการณ์วิกฤติของประเทศในขณะนี้ก็ล้วนสะท้อนถึงความล้มเหลวมายังระบบการศึกษา ระบบการผลิตและพัฒนาครูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมครูยุคใหม่แบบไหน?อย่างละเท่าไร?และอย่างไร?จึงเป็นโจทย์สร้างคนเป็นครูที่สำคัญยิ่ง  ถ้าเป็นไปได้อยากจะเนรมิตครูใหม่ ให้ได้ครูแท้(สร้างปัญญาให้ศิษย์เป็นคนดี)สำหรับประเทศไทย...ด้วยนาโนเทคโนโลยี...คงจะดี จะได้ครูยุคใหม่ทันใช้ ทั่วถึง และเพียงพอ...