วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

อัตลักษณ์บัณฑิต...มรภ.นศ.

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุุ่งสร้างบัณฑิต "นักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ" เปลี่ยนมาจากเดิมมุ่งสร้างบัณฑิต "นักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ(ครู)" อย่างไหนโดนใจผู้ใช้บัณฑิตกว่ากัน ด้วยเหตุผลใด? ขอคำตอบสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตกันหน่อยค่ะ...

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

เอกลักษณ์...มรภ.นศ.


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งสร้างเอกลักษณ์ "ความรู้ คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม" หมายเอาความรู้และคุณธรรมมาสร้างสรรค์.ให้เกิดเป็นรูปธรรมงอกงามขึ้นทั้งจากสังคม หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก และสร้างสรรค์สิ่งดีด้วยสุจริตและสัมมาชีพจากสังคมภายนอกสู่สังคมภายในมหาวิทยาลัย ก่อเกิดสังคมแห่งคนดีที่อยู่ร่วมกันโดย  ไม่เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนใคร  ไม่เลือกปฏิบัติให้เกิดความเหลื่อมล้ำ...ก่อเกิดธรรมาภิบาลถ้วนทั่ว ...สังคมสันติสุข!..???

นิเทศ...พึ่งตน

พี่งตน จัดสมดุล พัฒนา...ยั่งยืน
"...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุด ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า "ความรับผิดชอบ" ให้ถูกต้อง..."           พระบรมราโชวาท  ๑๖กรกฏาคม๒๕๑๙

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

ระบบ และกลไก...

การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานและองค์กรเชิงรุกอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมกันโดยใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมทุกมิติทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องอาศัยระบบและกลไกปรากฏชัดเจน ระบบคือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดชัดว่าทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดผลตามต้องการ ขั้นตอนนี้ปรากฏให้ทราบทั่วกันทั้งในรูปเอกสารและสื่อIT โดยมีองค์ประกอบ๔ครบคือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ข้อมูลป้อนกลับ ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ส่วนกลไกคือสิ่งที่ทำให้ระบบขับเคลื่อนอยู่ได้ ได้แก่ มีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร/กลุ่มบุคคลดำเนินการ (ทั้งคน งาน เงิน)อยู่ที่เดียวกัน เคลื่อนไปด้วยกันอย่างมีพลัง ทั้งหมดจัดอยู่ในรูปโครงการที่ตอบตัวบ่งชี้คุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเสมือนการขับเคลื่อนพาหนะที่ทรงสมรรถนะสูงสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทาง มีประสิทธิภาพ...คำตอบจึงอยู่ที่หลักสูตร/โครงการ มีวิธีดำเนินงานเชิงระบบและกลไกคุณภาพแท้จริงหรือไม่??? ติดขัดอย่างไร??? มีความเสี่ยง เสียหายอย่างไร??? แก้ไขได้ด้วยการคลี่ดูจากระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร มีวงจรคุณภาพที่เน้นคุณธรรมและธรรมาภิบาล๑๐...สู่การสร้างสรรค์สังคมภายในก่อนจึงแผ่ขยายสู่ภายนอก..."ระเบิดจากภายใน"ตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...สัมมาชีพ..สัมมาสุจริต...

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกัน...หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี เน้นผลิตบัณฑิตปริญญาตรี เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ดังนั้นหลักสูตรผลิตครูทุกสาขาวิชาเอกต้องการระบบและกลไกประกันคุณภาพรายปีที่ชัดเจนมีรายงานSARระดับหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพรับรองก่อนรับนักศึกษาในรอบปีต่อไป ทั้งนี้เพื่อประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ซึ่งแสดงถึงความไม่พร้อมรับหลายด้านทั้งระบบและกลไก...จึงต้องอาศัยการทบทวนอย่างรอบคอบ ภายใต้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน... "เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา"...ในรอบปีต่อไปอย่างมั่นใจ...ทุกหลักสูตรต้องการระบบคุณภาพ กลไกคุณภาพ ที่ชัดเจน!...ก่อนรับนักศึกษา

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

เจ้าฟ้า...มหาจักรี

"เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน นักเขียน นักคิด นักพัฒนา" เยาวชนไทยควรเจริญรอยตามพระองค์ท่าน....เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุุมารี ๒เมษายน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล...เทอญ

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

เลิกทาส....เป็นไท

ครบรอบ ๑๐๙ ปีแห่งการประกาศพระราชบัญญัติเลิกทาส รศ.๑๒๔ วันที่๑เมย.๒๔๔๘ พระประสงค์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ที่ต้องการคืนอำนาจ และอิสระภาพความเป็นไท แก่พสกนิกรของพระองค์ท่าน ให้ทุกคนได้เป็นไททั้งตัว หัว และใจ...มิให้กิเลสพาไป หลงทาง ...สติและปัญญาพากลับ...หมั่นพากลับ รู้เท่าทัน จิตตน...ทุกขณะจิต...ฝึกเป็นไท ใช่เป็นทาส... มนุษยชาติเท่านั้นที่ได้สิทธิ์พิเศษนี้จากโลกแห่งธรรม...ธรรมะ ธรรมชาติ!..สมดุล ยั่งยืน..."ขอน้อมเกล้ารำลึกคุณแห่งพระเมตตา หาที่สุดมิได้..."