วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ธรรมศึกษา...ในสถานศึกษา

ของขวัญปีใหม่ไทยวันที่๑๖เมษายน๒๕๕๘ ยินดีกับการลงนามนโยบายให้สถานศึกษาสพฐ.จัดการเรียนและสอบธรรมศึกษาเพื่อติดอาวุธทางปัญญารู้เท่าทันตนเองและสังคมภายนอก โดยน้อมนำหลักธรรมความดีที่คนทุกศาสนาสามารถเรียนรู้ได้ มาหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเริ่มในภาคเรียน๑/๒๕๕๘...สถาบันอุดมศึกษา..มหาวิทยาลัยราชภัฏ...หลักสูตรผลิตครู...จะปรับตัวเพิ่มความเข้มคุณภาพคุณธรรม เป็นของขวัญปีใหม่แก่บัณฑิตครู บัณฑิตไทยทุกหลักสูตร..และยินดียิ่งหากมีปรากฏให้เห็นเป็นแผนงาน..โครงการ..เห็นระบบกลไก...พัฒนาการที่ชัดเจน...นี่แหละยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์...ในตน..ก่อเหตุบรรเทาทุกข์ในสังคม...อนุโมทามิ...