วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียงร้อยคำบ่มเพาะ...วิชาชีพครู

จากประสบการณ์นิเทศได้ยินคำพูดจากผู้บริหารสถานศึกษา เป็นคำที่มีคุณค่าในการร่วมด้วยช่วยกันบ่มเพาะความเป็นครูให้นำสู่การปฏิบัติหลายคำ เช่น "ครูที่ดีที่สุดคือครูฝึก"  "ลูกเป็นครูนะ ไม่ใช่นักศึกษา"  "เป็นครูทั้งเปลือกและแก่น" และอีกหลายคำ...สามารถช่วยกันเติมเต็มได้นะคะ...

การนิเทศ...ร่วมด้วยช่วยกัน

นับเป็นครั้งแรกของภาคเรียนนี้ที่มีโอกาสเดินทางมานิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบทบาทอาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน มีนักศึกษามาร่วมเรียนรู้ขั้นทดลองฝึกปฏิบัติงาน(ปี4)เพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง มีผู้บริหารและคณะครูมาให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ นักศึกษาสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ทุกภาระงาน สามารถออกเแบบกิจกรรมชื่อมโยงการเรียนรู้ให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเชี่ยน...ครูฝึกทำได้ค่ะ..ช่วยกันเติมความภาคภูมิใจในบล็อกของตนเองด้วยนะคะ...