วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกัน...หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี เน้นผลิตบัณฑิตปริญญาตรี เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ดังนั้นหลักสูตรผลิตครูทุกสาขาวิชาเอกต้องการระบบและกลไกประกันคุณภาพรายปีที่ชัดเจนมีรายงานSARระดับหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพรับรองก่อนรับนักศึกษาในรอบปีต่อไป ทั้งนี้เพื่อประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ซึ่งแสดงถึงความไม่พร้อมรับหลายด้านทั้งระบบและกลไก...จึงต้องอาศัยการทบทวนอย่างรอบคอบ ภายใต้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน... "เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา"...ในรอบปีต่อไปอย่างมั่นใจ...ทุกหลักสูตรต้องการระบบคุณภาพ กลไกคุณภาพ ที่ชัดเจน!...ก่อนรับนักศึกษา