วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

การสอบ...การฝึก

การสอน การเรียน การฝึก  การสอบ การวัด การประเมิน เป็นคำที่ต่างอุดมการณ์ต่างเป้าหมาย แต่ล้วนเชื่อมโยง หากใช้ร่วมกันอย่างสมดุลจะช่วยพัฒนาศักยภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคนได้ดี...
แบบสอบ V แบบฝึก จึงต้องใช้ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างจุดหมาย ยึดหลักพอประมาณภายใต้ขอบเขตเวลา ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตทุนทรัพยากรอันจำกัด อย่างไม่ประมาท คุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีของแบบสอบรวมถึงการบริหารการสอบ...จึง...สำคัญมาก...