วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เทศกาลงานสอบ...ที่สร้างสรรค์

การสอบไม่ใช่การฝึก  แบบสอบไม่ใช่แบบฝึก อย่าหลงทาง  การสอบเป็บงานสร้างคน สร้างครู และครูฝึก
"สิ่งที่สอนไม่ได้สอบ สิ่งที่สอบไม่ได้สอน  สอบแต่ข้อสอบ สอบแต่ไม่ได้สอบ ไม่มาเรียนแต่มาสอบ..." การสอบจึงเป็นสมรภูมิแห่งการเรียนรู้ ทั้งครูและศิษย์ ด้วยการติดอาวุธทางปัญญา ที่ครูฝึกควรปฏิบัติให้เห็นจริงได้...

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บัณฑิตครู...มุ่งสู่อัตลักษณ์

การพัฒนาบัณฑิตครู...มุ่งสู่อัตลักษณ์  ทำได้อย่างไร? ที่ไหน? เมื่อไร? อย่างไร?ใครทำ? ...ใครตอบ?
อัตลักษณ์..."บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณครู"เป็นสิ่งที่ขาดหายไม่ปรากฏชัดในประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่ลงสู่แผนปฏิบัติการ โครงการ จึงเกิดสภาวะ...ทำกันตามอัตภาพผู้สอนแต่ละบุคคล จึงเคลื่อนตัวได้ช้า... 

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จากงานฝึก..สู่เวทีคุณภาพ

จากการออกนิเทศนักศึกษาในภาคเรียนนี้ และการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จะมีขึ้นในวันที่๒๓-๒๔กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะได้เห็นว่าที่บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ "นักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณครู" เพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ใคร ที่ไหน อย่างไร รอลุ้นในเวทีสัมมนาหลังฝึกกันอีกครั้งนะคะ ครูปรบมือให้ดังๆล่วงหน้า...ค่ะ
        

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คุณธรรมนำความรู้...สู่ผู้เรียน

งานครูฝึกจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดี การส่งแม่ทัพนายกองออกสู่สมรภูมิรบทางปัญญาซึ่งต้องอาศัยคุณธรรมนำความรู้เป็นเกราะกำบังตน การติดอาวุธทางปัญญาของครูฝึกจึงต้องพร้อมก่อนเสมอ นั่นคือ ความสามารถสร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม ให้เป็นภูมิคุ้มกันตนออกสู่สังคมได้อย่างสง่างาม...โรงเรียนทุ่งสง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดใหญ่ ที่ผู้ปกครองไว้วางใจนิยมนำบุตรหลานมาเข้าเรียนจึงมีความพร้อมด้านกำหลังหนุน ครูฝึกได้ทำโครงการค่ายคุณธธรรมบูรณาการสู่รายวิชา และสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อเนืิ่อง เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในระดับหนึ่ง...โรงเรียนทุ่งสงจึงเป็นแหล่งฝึกที่ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อน คุณธรรมนำความรู้...สู่ผู้เรียนที่ชัดเจน

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ต้นกล้าใหม่..ใฝ่รู้งานครู

ภาคเรียนนี้มีโอกาสสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งอยู่ในระยะสรุปบทเรียนก่อนสอบปลายภาค มีการถอดบทเรียนและนำเสนองานกันให้เห็นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป โดยเฉพาะการเตรียมต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาบางคนสามารถเชื่อมงานรายวิชามาสู่บล็อกได้แล้วด้วย ครูขอแสดงความยินดี ที่ได้เจอ ต้นกล้าใหม่...ใฝ่รู้งานครู...เพิ่มมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หลักพอเพียง ในโรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสไม่ใช่่โรงเรียนประจำอำเภอ แต่เป็นโรงเรียนชายขอบที่เอื้อให้นักเรียนในถิ่นได้มีที่เรียนในระดับสูงขึ้น ได้ขยายพรมแดนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาของรัฐโดยไม่ทิ้งถิ่น โรงเรียนทุ่งสงวิทยาก็เป็นหนึ่งในบริบทนี้ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา นักเรียนมีรายได้มาโรงเรียนโดยเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่าคนละหนึ่งร้อยบาท ด้วยความเห็นชอบของผู้บริหารครูฝึกของเราจึงไดิริเริ่มโครงการอยู่ดีกินดีด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายบูรณาการเข้ากับการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง สามารถสร้างโครงงานการเรียนรู้ได้อีกมากมาย ขยายเครือข่ายเป็นกิจกรรมชุมนุมวิถิพอเพียงเกิดขึ้นตามมา "ทุ่งสงวิทยาจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนวิถีพอเพียงที่ รักพ่อ เชื่อพ่อ รู้จักพอ" รูปธรรมการปฏิบัติที่นี่มีคำตอบ... ขอชื่นชมค่ะ!