วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สะท้อนการเรียนรู้จากโรงเรียนทุ่งสง

"อาจารย์มานิเทศตามกำหนดทุกครั้ง ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำงานเป็นดินพอกหางหมู ภาระงานก็มีการเคลื่อนไหวไม่มีการหยุดนิ่ง อาจารย์เป็นบุคคลตัวอย่างได้เป็นอย่างดี มีความน่านับถือและเคารพเป็นอย่างสูง"
( น.ส.วรพรรณ  สุวรรณะ  หลักสูตรสังคมศึกษา)
"ทางโรงเรียนได้เตรียม ให้การต้อนรับ สนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มที่ ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในด้านต่างๆทั้งงานกิจกรรม งานเอกสารฝ่ายวิชาการ"
"อาจารย์นิเทศตรงไปตรงมา จี้จุดได้ตรงประเด็น ตรงกับสิ่งที่นักศึกษาสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุด  ซึ่งจากการนำไปปรับปรุงส่งผลออกมาดีมาก"
( น.ส.มูรนี  บาโด  หลักสูตรวิทยาศาสตร์)
"อาจารย์นิเทศวิชาชีพครูมานิเทศให้คำปรึกษาทุกครั้ง ตรงเวลา ให้ความรู้เสริมโดยใช้บล็อก ติดต่องาน นำเสนองานทางบล็อก ทำให้นักศึกษาต้องทำงานให้เป็นปัจจุบัน อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา"
(น.ส.กนกวรรณ  เหมทานนท์  หลักสูตรภาษาไทย)
"ประทับใจการให้คำแนะนำของอาจารย์ ตอนแรกคิดว่าอาจารย์ดุ จึงกังวล เครียด แต่พอได้พบเจออาจารย์หลายๆครั้งเข้าก็รู้สึกว่าดิฉันคิดมากไป อาจารย์สอนให้ทำงานเป็นระบบขั้นตอนไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามและท่านพูดด้วยนำเสียงนิ่มนวลมากค่ะ
(น.ส.วันวิสา  ยิ่งประสิทธิ์  หลักสูตรภาษาไทย)
"การนิเทศในแต่ละครั้งอาจารย์จะมาตรงตามเวลาที่กำหนด มาตรงกับวันเวลาที่ได้นัดหมาย ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทั้ง๗ภาระงาน ให้นักศึกษามีความรู้ในการใช้บล็อก ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำในการทำวิจัย  อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน"
(น.ส.สีตีอาหยาด  ปีไสย  หลักสูตรวิทยาศาสตร์)
"อาจารย์นิเทศตรงเวลามาก นัดหมายเป็นนัดหมาย อาจารย์มีข้อเสนอแนะมาฝากทุกครั้ง ให้บันทึกการปฏิบัติงานลงในบล็อก ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับอาจารย์ ทำให้ได้รับความรู้ผ่านบล็อกมากขึ้น  อาจารย์มีความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเป็นอย่างดี สอนแนะนำเราได้อย่างเข้าใจ"
(นายชานนท์  แสงสวัสดิ์  หลักสูตรสังคมศึกษา)

สะท้อนการเรียนรู้จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง

"ครูนักเรียนให้ความร่วมมือดี รู้สึกผูกพันกับเด็ก รู้สึกดีใจที่คณะครูให้ความเป็นกันเอง ให้คำแนะนำที่ดี สามารถพัฒนาได้ดีขึ้น รู้ถึงความเป็นครูมากขึ้น รู้ว่าหน้าที่ครูที่ดีเป็นอย่างไร"
( น.ส.สุกาญจน์  แก่นอินทร์ หลักสูตรสังคมศึกษา )
"อาจารย์นิเทศตรงตามเวลา ครบทุกครั้งตามที่กำหนด ให้คำแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ใช้ในการเรียนการสอนและสร้างสรรค์ภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์"
( น.ส.สุภาวดี  บุญเดช  หลักสูตรสังคมศึกษา )
"ประทับใจโรงเรียนสตรีทุ่งสงมาก ทางโรงเรียนมีความพร้อมทำให้ดิฉันได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะการสอน จรรยาบรรณในวิชาชีพครู และภาระงานด้านต่างๆของโรงเรียน เช่น งานวิชาการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานวัดผล
( น.ส.นัยนา  ป่ากว้าง หลักสูตรสังคมศึกษา )