วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เทศกาลประเมินปลายภาค.

การสอบ ประเมินปลายภาค เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับทุกรายวิชา แม้แต่วิชาเป่าปี่ กระบี่กระบอง พระอภัยมณีก็สอบบรรเลงเพลงปี่จนนางผีเสื้อสมุทรหลับไหล จึงแน่ใจว่าผ่านการทดสอบ ประกันคุณภาพวิชานั้นได้จริง การทดสอบปลายภาคในทุกวิชาจึงเกิดขึ้นเพื่อประมวลศักยภาพผู้เรียนที่ได้มาจากรายวิชานั้นทั้งหมด กิจกรรมนี้จึงจัดไว้ในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละภาคเรียน  ครูฝึกจำเป็นต้องเรียนรู้ ทำเป็น ปฏิบัติได้...