วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

อัตลักษณ์บัณฑิต...มรภ.นศ.

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุุ่งสร้างบัณฑิต "นักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ" เปลี่ยนมาจากเดิมมุ่งสร้างบัณฑิต "นักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ(ครู)" อย่างไหนโดนใจผู้ใช้บัณฑิตกว่ากัน ด้วยเหตุผลใด? ขอคำตอบสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตกันหน่อยค่ะ...