วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประเมิน...ระดับหลักสูตร

ระบบและกลไกหลักสูตรที่มีชีวิตเป็นสิ่งจำเป็น...เพราะงานสร้างคนคุณภาพผ่านหลักสูตรมีความเสี่ยงสูง ปรากฏการณ์ที่พบจากการประเมินระดับหลักสูตรมี ๒ ลักษณะ คือ ๑)หลักสูตรอ่อนแอ เป็นหลักสูตรร้าง หรือส่อว่าจะร้าง แต่มีนักศึกษาเพิ่ม, หลักสูตรมีต้นทุนทรัพยากรสูงแต่ส่อว่าจะร้าง, หลักสูตรขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงใจ มีความเหลื่อมล้ำ ละเมิดสิทธิและเลือกปฏิบัติ,หลักสูตรจ่ายครบจบแน่..๒)หลักสูตรเข้มแข็ง เป็นหลักสูตรที่ดูแลตนเองพึ่งตนเองได้ในป.ตรี มีเค้าจะต่อยอดคุณภาพได้ถึง ป.โท ป.เอก, กรรมการหลักสูตรทุกคนทำงานบูรณาการพันธกิจจึงก้าวหน้าทางวิชาการได้เร็ว, หลักสูตรมีกองทุนสวัสดิการมีต้นทุนทรัพยากรทันสมัยพร้อมบริการ...การประเมินระดับหลักสูตรจึงเป็นการส่องกระจกใสๆดูว่าแต่ละหลักสูตรมีระบบและกลไกที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกขณะหรือไม่ เรียกว่า การดูแลชีพจรของคนในหลักสูตรทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับบริการ...นั่นเอง!