วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มหกรรม...วิจัยแห่งชาติ

ปีละครั้งที่เครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศและวช.ร่วมนำเสนอมหกรรมวิจัยแห่งชาติ สำหรับปี๒๕๕๗ ได้จัดภายใต้แนวทาง "วิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน" การมีโอกาสเข้าร่วมงานได้เห็นองค์รวมแห่งการใช้ปัญญานำพาคุณภาพชีวิตของคนในชาติหลากหลายสาขาเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นมากมาย มีต้นแบบที่ดีเกิดขึ้นในหลายบริบทหลายพื้นที่ การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากชุมชน มีระบบสร้างฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนมีการการเรียนรู้ ต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ได้นวัตกรรมหลากหลาย การเชื่อมโยงสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสิ่งจำเป็น...เป็นสิทธิอันชอบธรรมของคนไทย...สร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสมบัติชาติ...แทนคุณให้แผ่นดิน...ทั่วทุกพื้นที่ ทั่วทุกภูมิภาค...