วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียนรู้หลากหลาย เวทีวิจัยเครือข่าย

ได้รับเชิญเข้าชมงาน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยเชิงพื้นที่ทีเติบโตขึ้นทุกปี การอภิปรายทางวิชาการเรื่องการพัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทีมวิทยากรนำโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม เน้นความสำคัญของการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภายในอันเป็นการสร้างปัญญาในตน ให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งตามเป็นจริง และความเป็นหนึ่งเดียว รูปธรรมของการปฏิบัติคือการจัดการศึกษาทางเลือก โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์ สถานศึกษาที่ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ให้งอกงามสู่สังคมไทย และสังคมโลก...