วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เสียงสะท้อน...ปลายน้ำงานฝึก

เสียงสะท้อน.. จากครูฝึกภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๕๗
 
สตรีทุ่งสง "อาจารย์มานิเทศแต่ละครั้งจะให้ข้อคิดในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะได้อย่างดี ทำให้งานเสร็จตามกำหนด อาจารย์เป็นคนตรงต่อเวลา ชัดเจนในภาระงาน สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างซึ่งเป็นผลดีต่อนักศึกษาช่วยให้ปฏิบัติภาระงานได้ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและในอนาคตต่อไปได้ อาจารย์เอาใจใส่นักศึกษาดีมาก แนะนำให้นักศึกษาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ได้เรียนรู้การจัดระบบงาน การทำงานเป็นทีมด้วยการช่วยเหลือกันและกัน มีความสามัคคีจนงานสำเร็จได้ด้วยดี ขอบคุณที่อาจารย์เสียสละเวลามานิเทศ มีคำแนะนำที่ดี สามารถนำมาพัฒนาตนเองให้ดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ ท่านอุทิศเวลาให้นักศึกษาดีมากค่ะ..."
ทุ่งสงวิทยา "นักศึกษาได้รับคำแนะนำ เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีจากอาจารย์ตลอดระยะเวลาฝึกประสบการณ์หนึ่งปีเต็ม คอยให้คำชี้แนะที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา มีการติดตามภาระงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพและเสร็จเร็ว  ประทับใจการให้คำแนะนำในการทำงานด้านต่างๆ การชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์ อาจารย์ให้ความสำคัญกับการนิเทศนักศึกษา อยากให้อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแบบนี้ต่อไป ใจดี น่ารักค่ะ..."
ทุ่งสง "อาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาระงานต่างๆได้เป็นอย่างดี มีการติดตามการทำงานและเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง ได้รับความรู้หลายอย่างจากการมานิเทศของอาจารย์ ทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น อาจารย์มีการกระตุ้นนักศึกษา ปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้รับคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์อยู่เสมอ อาจารย์สามารถให้คำปรึกษา  ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานได้ครอบคลุม ครบถ้วน เห็นเป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริงค่ะ..."
ขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์พี่เลี้ยง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ที่เอิ้อให้ครูฝึกได้เรียนรู้งานครู นำสู่การเป็นครูชั้นวิชาชีพต่อไป...ที่นี่คือโรงเรียนฝึกหัดครูที่แท้จริง...จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ...