วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

ประเมิน...เพื่อค้นและพัฒนา

การพัฒนาที่ไม่อยู่บนฐานความจริงนั้นอันตรายและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงนัก...