วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พุทธธรรม...นำวิชาชีพครู

ปณิธานหนึ่งในสามข้อที่ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ฝากไว้กับอนุชนคือ
"ให้ออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม"
วัตถุนิยมเป็นความรู้ที่ขาดสติปัญญา เป็นทาสตาหูจมูกลิ้นกายใจ
มีสติปัญญาใช้อายตนะเพื่อการศึกษา
ให้วัตถุเพียงแต่รับใช้จิต ให้จิตอยู่เหนืออำนาจสิ่งใดๆ
ความสุขที่แท้จริงอยู่เหนือวัตถุ...

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หนุนหลักสูตร...เอกลักษณ์ไทย

หลักสูตรครูภาษาไทยเป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวในโลกที่จะดำรงเอกลักษณ์ไทยสืบทอดวัฒนธรรมความเป็นไทยไว้ให้ลูกหลาน...ได้มีความเข้มแข็งทางภาษาไทย วัฒนธรรมไทยอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอื่น เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในทุกสรรพวิชา...มรภ.ทุกแห่งซึ่งเป็นแหล่งผลิตครูหากพลิกฟื้นความเข้มแข็งของหลักสูตรผลิตครุภาษาไทยได้ ก็จะช่วยเด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทั่วแผ่นดิน...จึงควรทบทวนหลักสูตรผลิตครูภาษาไทยมรภ.ให้มีมาตรฐานแท้จริง..จริงใจต่อมาตรฐานผู้เรียนที่จะไปเป็นครูภาษาไทย..ไปเสริมภูมิคุ้มกันให้นักเรียนไทยทั้งประเทศนั่นเอง...มาปฏิรูปการศึกษา-ปฏิรูปหลักสูตรผลิตครูภาษาไทย สู่คุณภาพแท้กันเถอะ...ภาษาไทยภาษาชาติ รากแก้วของแผ่นดิน หลักสูตรครูภาษาไทยจะเป็นหลักสูตรเด่นของมรภ.ทั่วประเทศได้อย่างไร??????

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การผลิตครู...รร.เล็ก รร.ขยายโอกาส

จากการลงพื้นที่ศึกษา...เรียนรู้ในวงสุนทรียสนทนา...เวทีเสวนาระดับจังหวัดหลายรอบเห็นตรงกันว่า การแก้ปัญหารร.เล็ก รร.ขยายโอกาสในทุกอำเภอจำเป็นต้องใช้ครูที่มีทักษะจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการได้ชั้นเซียนจึงจะเกิดรร.แห่งความสุข มีทักษะทางปัญญางอกงาม...จึงได้กลับมาดูหลักสูตรผลิตครูที่ว่ามีหลักสูตรใดที่สร้างครูสเป็กนี้...คำตอบคือหน่วยผลิตครูควรมี ๑)หลักสูตรการประถมศึกษา...สำหรับรร.ขนาดเล็ก ๒)หลักสูตรการมัธยมศึกษาสำหรับรร.มัธยมขยายโอกาส ...เป็นอีกมุมมองของการผลิตครูให้ตอบโจทย์ชีวิตจริง...ตอบโจทย์พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม...

ทุุนเรียนครูตอบพื้นที่...บริบทพิเศษ